Fiscast Forum 2018

ЕКОНОМСКИ ФОРУМ

МАКЕДОНСКАТА ЕКОНОМИЈА ПОМЕЃУ
ВИЗИЈА И ДИЛЕМА:
ПРЕДИЗВИЦИ НА ЕКОНОМСКИТЕ ПОЛИТИКИ

АГЕНДА

 

09.30-10.00 Пристигнување на гостите

10.00 – 10.05 Поздравен говор, Благица Петрески, Извршен директор, Finance Think

10.05 -10.15 Отварање на Економскиот форум. Н.Е Чарлс Гарет, Амбасадoр на Обединетото Кралство во Македонија

10.15 -11.30 Панел еден: Македонската економија помеѓу визија и дилема: предизвици на економските политики

– Кочо Анѓушев, Заменик на претседателот на Владата, задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори

– Драган Тевдовски, Министер за финансии

– Марко Мантованели, Директор за Македонија, Светска банка

– Себастиан Соса, Резидент претставник за Македонија, ММФ

11.30 – 12.00 Пауза за кафе

12.00 – 12.30 Промоција на FISCAST книга „Како да ја подобриме иднината? Анализи и предлози за избрани јавни политики во Македонија”, промотор: Марјан Бојаџиев, Ректор, Универзитет Американ Колеџ во Скопјe,

12.30 -14.00 Панел два: Наслов: Економските политики, ветар во грб или статус кво за бизнис секторот?

– Глигор Цветанов, Извршен директор, Макпрогрес

– Нина Ангеловска, Извршен директор и основач на Групер, млад претприемач oд листата на Форбс 30 под 30

– Глигор Бишев, Претседател на Управниот одбор и генерален извршен директор, Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје

– Неби Хоџа,Претседател на Стопанска комора на северо-западна Македонија

– Претставник на странска директна инвестиција

14.00 Ручек

AGENDA

 

09.30-10.00 Participants registration

10.00 – 10.05 Addressing the event, Blagica Petreski, CEO, Finance Think

10.05 -10.15 Economic forum opening. H.E. Charles Garrett, British Ambassador to Macedonia

10.15 -11.30 Panel one: Panel one: Macedonian economy between vision and dilemma: challenges of economic policies

– Kocho Angjushev, Deputy Prime Minister, in Charge of Economic Affairs and Coordination with Economic Departments

– Dragan Tevdovski, Minister of Finance

– Marco Mantovanelli, Country Manager for Macedonia, World Bank

– Sebastián Sosa, Resident representative for Macedonia, IMF

11.30 – 12.00 Coffee break

12.00 – 12.30 FISCAST Book promotion “How to fix the future? Analyzes and recommendations for selected public policies in Macedonia”, promoter Marjan Bojajiev, Rector “American College” Skopje

12.30 -14.00 Panel two: Economic policies, backbone or status quo for the business sector?

– Gligor Cvetanov, CEO, Makprogres

– Nina Angelovska, Founder of Gruper, a young entrepreneur listed for Forbes 30 under 30

– Gligor Bishev, President of the Management Board, Sparkasse Bank AD Skopje

– Nebi Hoxha, President of the Chamber of North-West Macedonia

– Representative from a FDI company

14.00 Lunch

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress