Документи

Стратегии, Планови и Програми

Стратегиски развоен план 2013-2017 (анг)

Стратегиски развоен план 2018-2022

 Стратегија за М&Е 2018-2020 (анг)

 

Годишна програма на активности 2014

Годишна програма на активности  2015 Годишна програма на активности 2016 Годишна програма на активности  2017

Годишна програма на активности 2018

Извештаи

Годишен извештај 2013 

Годишен извештај 2014

Годишен извештај 2015 Годишен извештај 2016

Краток ГИ 2016

Годишен извештај 2017

Ревизорски извештај 2015

Ревизорски извештај 2017

Регулатива

Општа регулатива

Политики

Процедури

Закон за здруженија и фондации

Закон за научно-истражувачка дејност

ФТ Статут

ФТ Правилник за истражување, анализа и застапување

ФТ Правилник за ангажирање истражувачи

ФТ Правилник за континуирано професионално учење и усовршување

ФТ Правилник за систематизација на работните места

ФТ Водич за истражувачка етика и управување

ФТ Антикорупциска политика и принципи

ФТ Политика, принципи и процедури за набавки

ФТ Политика на флексибилни работни услови

ФТ Стратегија за комуникација со медиумите

ФТ Политика на дисеминација и споделување знаење

Правилник и процедури за финансиско раководење

Процедури и формати за публикации и визуелизации

Процедура за организација на настани

Процедура за користење денови од одмор

Процедура за одржување на работниот ред и дисциплина

*Процедурите се сметаат од технички карактер и не се појавуваат на интернет

Документи сврзани со Европската повелба за истражувачи

Интерна анализа и акциски план (EN)

ФТ Професионален развоен план & извештај (EN)

ФТ Барање за менторство

Извори на финансирање

Институционално портфолио и сврзани фондови

*Ажуриран: 15 декември 2018. Следно ажурирање: 15 јуни 2019

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress