Родово-одговорен буџет на град Скопје

Целта на ова истражување е да ги идентификува јазовите во родовите политики и во имплементацијата на родово-сензитивен буџет на Град Скопје, како и да даде соодветни препораки за надминување на јазовите.

(more…)

Застапување за економски политики базирани на докази и поттикнување критичка економска дебата во Македонија

Главната цел на овој проект е понатамошно да го зајакне организацискиот капацитет на Институтот за економски истражувања и политики “Finance Think” во поддршката на носителите на економските политики да испорачаат кредивилни политики базирани на истражувачки наоди, како и да ја поттикне дебатата во општеството за економските процеси и реформи.

(more…)

Прогнозирање на големината и ефектите од иселувањето и дознаките во четири земји од Западниот Балкан

Целта на проектот е да се предвиди големината и влијанието на дознаките од странство и иселувањето во 4 земји од Западниот Балкан, преку нов метод: Делфи прашалник.

(more…)

FISCAST+: Фискалната транспарентност и одговорност ги подобрува политиките во областите на квалитет на живот, образование и здравство

Целта на проектот е да се истражи ефикасноста и квалитетот на избрани политики во областите на квалитет на животот, образование и здравство, преку јавна дебата и решенија за политиките кои произлегуваат од податоци и докази.
(more…)

Да ја предизвикаме невработеноста во Западен Балкан: поттикнување на активните политики на пазарот на труд во Албанија, Босна и Херцеговина и Македонија

Главната цел на проектот е да се придонесе за подобрување на активните политики на пазарот на труд и за зголемување на вработеноста во Албанија, Босна и Херцеговина и Македонија. (more…)

Унапредување на активното вклучување на маргинализираните лица исклучени од пазарот на труд

Општата цел на проектот е да се зголеми активацијата на лицата кај кои постои ризик од социјално исклучување од пазарот на трудот, преку подобрување на нивните вештини, образование, обука и олеснување на нивната целосна интеграција во општеството и пазарот на трудот.
(more…)

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress