Организациски развој

Во траекторијата на својот развој, Finance Think ги спроведува следните проекти кои директно го поддржуваат Институтот, или ги поддржуват активностите чија цел била директно сврзана со зајакнување на капацитетот на Finance Think да се залага за подобри политики и да ја води јавната дебата.

Летна школа „Анализа на податоци за јавните политики“

Главната цел на летната школа е да се обезбедат знаења, вештини и совети за анализа на податоци кои ќе се користат во анализата и оценувањето на јавните политики од страна на напредни студенти на додипломски студии, магистерски студенти, кандидати за докторски студии и млади научници од областа на економијата. Темата на летната школа е “Анализа на податоци за јавна политика”.

Операционализација на Стратегијата за мониторинг и евалуација 2018-2020 и воспоставување систем за оценка на учинокот и ефикасноста на вработените

Општата цел на проектот е понатамошно јакнење на капацитетите на Finance Think за транспарентно и отчетно работење.

Поттикнување економска дебата во Македонија, заснована на докази и водена од податоци

Општа цел на оваа акција е да произведе позитивна општествена промена преку зајакнување на економската дебата во Македонија, базирана на докази од спроведени истажувања и водена од економски податоци.

Застапување за економски политики базирани на докази и поттикнување критичка економска дебата во Македонија

Главната цел на овој проект е понатамошно да го зајакне организацискиот капацитет на Институтот за економски истражувања и политики “Finance Think” во поддршката на носителите на економските политики да испорачаат кредивилни политики базирани на истражувачки наоди, како и да ја поттикне дебатата во општеството за економските процеси и реформи.

Економско истражување денес за подобри политики утре

Општата цел на овој проект е да го изгради капацитетот на Асоцијацијата за економски истражувања, застапување и донесување политики “Finance Think” за поддршка на носителите на економските политики да носат кредибилни одлуки, врз основа на наоди од истражувања и аргументи базирани на квантификација, како и да ја подигне дебатата во општеството за економските процеси и реформи.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress