“Heroes and she-roes”: Знаење за анализа и застапување за еднакви плаќања на жените и мајките во Македонија (SHE-ROES)

Целта на овој проектот е точно да се измери родовиот јаз во платите (разликата во платите меѓу мажите и жените) и мајчинскиот јаз во платите (разликата во платите помеѓу мајките и бездетните жени) во Македонија и да се застапуваат решенија овие јазови.Во претходните истражувања е докажано дека Македонија се соочува со родов и мајчински јаз во плата од 12,5% и 8,7%, соодветно. Сепак, голем дел од жените остануваат надвор од пазарот на трудот и затоа не може да се земат предвид кога се пресметуваат овие јазови (бидејќи за нив нема набљудувана плата). Ова ги прави горенаведените бројки неточни, бидејќи веројатно е дека жените кога остануваат надвор од пазарот на трудот, тие не се случајно избрани да не работат. Оттука, главен предизвик е да се стекне знаење за правилно пресметување на јазовите во платите, односно економетриско (техничко) знаење за решавање на селективноста на пазарот на трудот.

Проектот предвидува активности во три столба:

 1. Професионален развој преку градење капацитет и директен трансфер на знаење.
 2. Заеднички истражувања.
 3. Градење на мрежи за застапување, промоција и соработка после проектниот циклус

 

Донатор: Know-how Exchange Program  – Австрија преку Централноевропската иницијатива

Партнер во проектот (давател на know-how): Виенски институт за меѓународни економски студии

Времетраење: ноември 2015 – јануари 2017

 

***

Видео – Родовиот јаз во платите во Македонија низ перспективата на 5 жени

 

Почетна средба, Виена, 21-22 декември 2015 – Агенда – Галерија

Обука “Економетриски методи за анкетни податоци”, Виена, 28-30 јануари 2016 – Агенда – Галерија

Истражувачки престој, Виена, 31 јануари – 3 февруари 2016 – Агенда

Работен состанок во Федералното Министерство за образование и жени, Виена, 1 февруари 2016 – Галерија

Конкурс за цртеж и стрип– Flyer – Call – Галерија и наградени

Работилница „Родов и мајчински јаз во платите: Политики, податоци и економетриски методи“, Скопје, 5 јули 2016 – Повик – Галерија

Тркалезна маса „Жените на пазарот на труд: Стереотипи и предизвици“, Скопје, 6 јули 2016 – Покана и агенда – Press release – Галерија

Истражувачки престој, Виена, 19 – 24 септември 2016 – Агенда – Галерија

Истражувачки семинари посетени во wiiw (Галерија):

 • “Иновативна истрајност и модели на раст на фирми” Дарио Гуарашио од Универзитетот во Рим “Сапиенца”, 19 септември 2016
 • “За иднината на Европската Монетарна Унија (ЕМУ): Таргетирани реформи наместо поголема фискална интеграција” Ана Иара, Европска Комисија – Генарален Секретеријат, 20 септември 2016
 • „Просторот за индустриска политика во Европа“, Марио Пианта, 22 септември 2016
 • “Скромно закрепнување во Истокот – нова неизвесност поради Брегзит, економските односи на Австрија со регионот и долгорочните структурни промени во ЦЕСЕЕ земјите” Марио Холзнер, 23 септември 2016
 • „Поврзаноста во Централна Азија“ – меѓународна работилница, 15-16 декември 2016.

Работен состанок со родов експерт во Виенскиот универзитет за економија и бизнис, Виена, 22 септември 2016 – Галерија

Истражувачки престој, Виена, 14-15 декември 2016 – Агенда

Економски форум: „Родово еднакви плати за повисок економски раст“ – Скопје, 30 јануари 2017 – Агенда– Галерија– Родово одговорни компании

 

***

ФТ Коментар бр. 10 на економските аспекти на Националната Стратегија за родова еднаквост 2013 – 2020

Инфо-графикон

Шоукарта за застапување

Бриф за политиките бр. 15: Родовиот јаз во платите му штети на економскиот раст

Надградба на ЕдПлаКо-МК

Прирачник за правилна пресметка на јазовите

 

Поттикнување женска самоодржливост преку вградување традиционални вредности во алтернативни туристички атракции во Крушево

Главната цел на проектот е да ја подобри самоодржливоста на жените преку развивање алтернативни туристички атракции од нивните вештини за традиционално, домашно и еколошко производство: везови, плетеници, мармалади од диво овошје, кори и тарана, природен чај и слично.

Активностите на проектот се предвидуваат: обука на жените од Крушево за вештини за претприемништво, промоција и продажба на традиционални производи, проширување и зајакнување на мини-кластерот развиен во рамки на претходниот проект, развивање три алтернативни туристички атракции што вклучуваат традиционални вредности, и промотивна кампања што ги вклучува манифестацијата “Денови на алтернативни туристички атракции во Крушево” и Саемот “Домашно е, од Крушево е… “. Вака дизајниран, проектот нуди иновативен начин на комбинирање на социјалното претприемништво и одржливиот туризам, во индивидуален бизнис модел за женска самодоволност.

 

Донатор: Амбасада на САД во Скопје

Времетраење: 2015-2016 (10 месеци)

 

***

Повик за учество на жените Октомври 2015– Повик – Апликација

Работилница за дизајнирање алтернативни туристички атракции, Крушево, 25-26 декември 2015 – Галерија

Пилотирање на „Ботаничка тура“ и „Плантажа со аронија“, Крушево, 28 Мај 2016 – Галерија

Пилотирање на „Црквите од Крушево и Влашка куќа – религија, уметност, бои“ Крушево, 05 Јуни 2016 – Галерија

Брошура: “Крушево е поубаво пеш…”

Видео: “Крушево е поубаво пеш…”

Крушевска жена – Фан страница

Тура: Ботаничка прошетка, Kрушево, 30 јули 2016 – Галерија

Тура: Плантажа со аронија, Kрушево, 30 јули 2016 – Gallery

Саем на традиционални, домашни еколошки производи “Домашно е, од Крушево е…”, Kрушево, 31 јули 2016 – Gallery

Тура: “Црквите од Крушево и Влашка куќа: религија, уметност, бои”, Kрушево, 31 јули 2016 – Gallery

 

Зајакнување на жените во Крушево преку мини здружување за продажба и промоција на традиционални производи

Целта на проектот е да се подобри животниот стандард и социјалната вклученост, и да се намали сиромаштијата во Крушево, преку здружување (мини-кластеринг) на жените за производство и продажба на локални, домашни, традиционални, еколошки, и производи од домашна ракотворба.
Краткорочните цели вклучуваат:

 • Поттикнување на социјалното вклучување и интеракција преку здружување на индивидуалните производители, невработени домаќинки;
 • Промовирање на свеста за инвестирање во своите вештини за извлекување од сиромаштија и подобрување на животот;
 • Воспоставување систем за производство и промоција на локалните производи и производите од домашна ракотворба, со цел да се поттикне и да се зголеми производството, продажбата и промоцијата;
 • Јакнење на свеста меѓу креаторите на политиките за потребата од мини-здружување на индивидуалните производители на традиционална храна, како алатка за промовирање на локалниот економски раст и подобрување на социо-економските услови.

 

Донатор: Амбасадата на САД во Скопје

Времетраење: 2014-2015 (12 месеци)

 

Повик за учесници

Апликација за учество

Обука за производни, маркетинг и продажни вештини – Галерија 1 – Галерија 2 – Галерија 3

Учество на Новогодишниот базар “Craft Art Fest” – Галерија

Саем „Домашно е, од Крушево е…“ – Галерија