АНАЛИТИЧКИ ИЗВЕШТАИ

Аналитичките извештаи се нередовни публикации од Finance Think. Вообичаено, тие произлегуваат од работата со засегнатите страни, а не може да се класифицираат како брифови или студии за политиките.

Изданијата може да се симнат тука: