ФТ КОМЕНТАР

ФТ Коментар е ад-хок публикација на Finance Think. Тaа содржи прв и кондензиран коментар на стратешки документи, акциски планови, извештаи и изјави лиферувани од страна на разни институционални играчи: Владата и нејзините агенции, Европската комисија, ММФ, Светската банка и другите регионални и меѓународни финансиски и економски организации; за прашања што спаѓаат во работниот домен за Finance Think и се сврзани со Македонија.

Изданијата може да се добијат тука:

ФТ Коментар бр. 38 на изборните програми на политичките партии за Парламентарни избори 2024, со осврт на фискалните ризици, 2 мај 2024

ФТ Коментар бр. 37 на економскиот дел од Извештајот на Европската Комисија за напредокот на Република Северна Македонија 2023, 9 ноември 2023

ФТ Коментар бр. 36 на Предлог-Буџетот на Република Северна Македонија за 2023 година, 28 ноември 2022

ФТ Коментар бр. 35 на економскиот дел од Извештајот на Европската Комисија за напредокот на Република Северна Македонија 2022, 13 октомври 2022

ФТ Коментар бр. 34 на Ребалансот на Буџетот 2022, 27 мај 2022

ФТ Коментар бр. 33 на економскиот дел од Извештајот на Европската Комисија за напредокот на Република Северна Македонија, 20 октомври 2021

ФТ Коментар бр. 32 на предлог-измените во Законот за финансиска поддршка на инвестициите, 28 јули 2021

ФТ Коментар бр. 31 на Ребалансот на Буџетот, 28 јули 2021

ФТ Коментар бр. 30 на предлог Законот за буџетите, 27 октомври 2020

ФТ Коментар бр. 29 на економскиот дел од Извештајот на Европската Комисија за напредокот на Република Северна Македонија, 8 октомври 2020

ФТ Коментар бр. 28 на ребалансот за Буџет на Северна Македонија за 2020 година, 18 мај 2020

ФТ Коментар бр. 27 на Соопштението од заклучокот од консултациите на ММФ за Членот IV – 2019, 18. Ноември 2019

ФТ Коментар бр. 26 на Предлог-Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година, 12 ноември 2019

ФТ Коментар бр. 25 на економскиот дел од Извештајот на Европската Комисија за напредокот на Република Северна Македонија, 29. Мај 2019

ФТ Коментар бр. 24 на третманот на младите лица во Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2019, 13. Февруари 2019

ФТ Коментар бр. 23 на Извештајот на ММФ за оценка на фискалната транспарентност во Република Македонија, 01. Ноември 2018

ФТ Коментар бр. 22 на Фискалната стратегија на Република Македонија (2019-2021), 28 мај 2018

ФТ Коментар бр. 21 на студијата „Излез од долгот“ (Алесина, Фаверо и Гиавази) во контекст на намерата од Владата за зголемување на персоналниот данок од доход, 20. Април 2018

ФТ Коментар бр. 20 на економскиот дел од Извештајот на Европската Комисија за напредокот на Република Македонија, 17 април 2018.

ФТ Коментар бр. 19 на Нацрт Програмата за економски реформи (2018 – 2020), 05 декември 2017

ФТ Коментар бр. 18 на Фискалната стратегија на Република Македонија (2018-2020), 17 ноември 2017

ФТ Коментар бр. 17 на Предлог-Буџетот на Република Македонија за 2018 година, 16 ноември 2017

ФТ Коментар бр. 16 на Планот за економски раст објавен од Владата на Република Македонија, 21 Септември 2017

ФТ Коментар бр. 15 на Нацрт-Програмата за реформа на управувањето со јавните финансии 2018-2021, 22. Септември 2017

ФТ Коментар бр. 14 на Предлог-ребалансот на буџетот на РМ, 10 Јули 2017

ФТ Коментар бр. 13 на економските ефекти од политичката криза, со потенцијални сценарија за растот во 2017 и 2018 година, 23 Март 2017

ФТ Коментар бр. 12 на економскиот дел од ЕУ Извештајот за напредокот на Република Македонија 2016, 9. Ноември 2016

ФТ Коментар бр. 11 на Фискалната стратегија 2017-2019, 15 октомври 2016

ФТ Коментар бр. 10 на економските аспекти на Националната Стратегија за родова еднаквост 2013 – 2020, 22 август 2016

ФТ Коментар бр. 9 на Извештајот на Standard & Poor’s за кредитниот рејтинг на Република Македонија, 1 Април 2016.

ФТ Коментар бр. 8 на економскиот дел од ЕУ Извештајот за напредокот на Република Македонија 2015, 10. Ноември 2015.

ФТ Коментар бр. 7 на консултациите за Членот 4 на Извршниот одбор на ММФ, 28 Август 2015

ФТ Коментар бр. 6 на политичката криза во Македонија и нејзините импликации врз економијата, 18 Мај 2015

ФТ Коментар бр. 5 на Извештајот на Standard & Poor’s за рејтингот на Република Македонија,17 Април 2015

ФТ Коментар бр. 4 на Економскиот дел од Извештајот на Европската Комисија за напредокот на Македонија 2014, 9 Октомври 2014

ФТ Коментар бр. 3 на Консултациите за Извештајот IV 2014 и Третиот Пост-програмски Мониторинг на Македонија, 30 Јули 2014

ФТ Коментар бр. 2 на Извештајот за оценка на Македонската економија од Европската Банка за Обнова и Развој, 25 Ноември 2013

ФТ Коментар бр. 1 На Изјавата на крајот на Втората набљудувачка мисија на ММФ во Македонија, 8. Ноември 2013