HR EXCELLENCE IN RESEARCH ЛОГО

Finance Think ја потпиша Европската повелба за истражувачи во март 2013 година.

Finance Think се стекна со логото HR Excellence in Research во јануари 2014 година.

Европска Повелба за Истражувачи

Европската Повелба за Истражувачи е сет од општи принципи и барања кои ги специфицираат улогите, одговорностите и задолженијата на истражувачите, како и на работодавците и/или донаторите на истражувачите. Finance Think ја потпиша Повелбата на 7. Март 2013.

Принципите што произлегуваат од Повелбата, а кои се однесуваат на истражувачите вклучуваат истражувачка слобода и етика, одговорност, добра истражувачка практика, вклучување во јавниот живот и супервизорска улога, додека оние кои се однесуваат на работодавците и донаторите вклучуваат признавање на професијата, недискриминација, вреднување на мобилноста и професионалниот развој на истражувачите.

Повеќе информации за Повелбата може да се добијат со клик овде, или со симнување на следната Брошура.

Кодексот на однесување за вработување на истражувачи се состои од сет од општи принципи и барања што треба да се следат од страна на работодавците и донаторите кога назначуваат или вработуваат истражувачи. Finance Think исто така го потпиша и Кодексот на однесување заедно со Повелбата.

Принципите што произлегуваат од Кодексот на однесување вклучуваат прашања релевантни за вработувањето на истражувачите, нивната селекција, вреднување на нивната биографија и професионална возраст, признавање на искуството од мобилност и квалификациите, после-докторски позиции и сл.

Повеќе информации за Кодексот на однесување може да се добијат со клик овде, или со симнување на следната Брошура.

Стратегијата за човечки ресурси за истражувачите (HRS4R) ги поддржува истражувачките институции и организациите за финансирање истражувања во спроведувањето на Повелбата и Кодексот во нивните политики и практики. 

ХР Логото за извонредност во истражувањето ги идентификува институцитеи и организациите како обезбедувачи и поддржувачи на стимулативна и поволна работна и истражувачка средина. Finance Think е дел од HRS4R, а со логото се стекна на 28 Јануари 2014.

Акцискиот план на Finance Think вклучува оценка на внатрешната состојба и потребните чекори за целосна имплементација на Повелбата и Кодексот во работењето на Институтот беше ревидиран во ноември 2020 и истиот може да се погледне тука (енг). Иницијалниот акциски план (март 2013) да се погледне тука (енг).