КВАРТАЛЕН МОНИТОР

Макроекономскиот монитор се објавува квартално и ја набљудува македонската економија преку бројки.

Изданијата се достапни овде:

2023

Q4-2023

Q3-2023

Q2-2023

Q1-2023