КВАРТАЛЕН МОНИТОР

Макроекономскиот монитор се објавува квартално и ја набљудува македонската економија преку бројки.

Изданијата се достапни овде: