КВАРТАЛЕН МОНИТОР

Макроекономскиот монитор се објавува квартално и ја набљудува македонската економија преку бројки.

Изданијата се достапни овде:

2023

Q4-2023

Q3-2023

Q2-2023

Q1-2023

2022

Q4-2022

Q3-2022

Q2-2022

Q1-2022

2021

Q4-2021

Q3-2021

Q2-2021

Q1-2021