ДОКУМЕНТИ

Стратегии, Планови и Програми
Извештаи
Регулатива
 
Релевантни закони
Интерна регулатива
Правилници
 • Правилник за истражување, анализа и застапување
 • Правилник за ангажирање истражувачи и други професионалци
 • Правилник за континуирано професионално учење и усовршување
 • Правилник за систематизација на работните места
 • Правилник за оценка на перформансите на вработените
 
 
Стратегии и политики
 • Антикорупциска политика и принципи
 • Политика, принципи и процедури за набавки
 • Водич за истражувачка етика и управување
 • Политика на флексибилни работни услови
 • Стратегија за комуникација со медиумите
 • Политика на дисеминација и споделување знаење
 • Политика за отворена, транспарентна и засновава на заслуги селекција на истражувачи и други професионалци (ОТМ-Р)

 

Процедури

 • Правилник и процедури за финансиско раководење
 • Правилник и процедура за одржување на работниот ред и дисциплина
 • Процедури и формати за публикации и визуелизации
 • Процедура за организација на настани
 • Процедура за користење денови од одмор
 • Водич за спроведување набавки

*Целокупната интерна регулатива е достапна за разгледување од засегнатите страни по барање.