ДОКУМЕНТИ

Стратегии

Годишни планови

Годишни извештаи

Ревизорски извештаи

Регулатива
 

Релевантни закони

 

 

Интерна регулатива

Правилници
 • Правилник за истражување, анализа и застапување
 • Правилник за ангажирање истражувачи и други професионалци
 • Правилник и процедури за финансиско раководење
 • Правилник за континуирано професионално учење и усовршување
 • Правилник за систематизација на работните места
 • Правилник за оценка на перформансите на вработените
 
 
Стратегии и политики
 • Антикорупциска политика и принципи
 • Политика, принципи и процедури за набавки
 • Политика на флексибилни работни услови
 • Стратегија за комуникација со медиумите
 • Политика на дисеминација и споделување знаење
 • Политика за заштита од сексуална експлоатација и злоупотреба (ЗСЕЗ)
 • Политика и процедури за истрага на СЕЗ
 • Политика за отворена, транспарентна и заснована-на-заслуги селекција на истражувачи и други професионалци (ОТМ-Р)
 • Политика за заштита на личните податоци
 

Процедури

 • Правилник и процедура за одржување на работниот ред и дисциплина
 • Процедури и формати за публикации и визуелизации
 • Процедура за организација на настани
 • Процедура за користење денови од одмор
 • Процедури сврзани со ЗСЕЗ
 

Водичи и упатства

 • Водич за истражувачка етика и управување
 • Водич за спроведување набавки
 • Упатство за склучување договори

Друга интерна регулатива

 • Деловник за работа на Собранието на здружението

*Целокупната интерна регулатива е достапна за разгледување од засегнатите страни по барање.