СИРОМАШТИЈА, ВРАБОТУВАЊЕ И ВЕШТИНИ

Оваа истражувачка програма се однесува на политиките на пазарот на труд и социјалните политики. Таа вклучува, но не се ограничува на прашања како: сиромаштија, минимална плата, учество на пазарот на труд, невработеност, квалитет на образованието, сива економија, економска миграција, социјална заштита, социјален дијалог и индустриски односи и сл.

Во рамките на оваа програма се спроведуваат следните проекти:

Акција во ôд: Мониторинг, оценка и предлози за антикризни мерки во услови на тесен буџет

Општата цел на акцијата е да ги анализира и следи буџетските трошења за антикризните мерки, на национално и локално ниво, и да предложи модификација и/или нови мерки во услови на
Прочитај повеќе

Знаење, мерки и дијалог на политиките за заштита на децата од кризата со храна и енергија и одржлив дизајн на политики сврзани со повеќедимензионалната детска сиромаштија

Примарната цел на проектот е да генерира докази за влијанието на кризата со храна и енергија врз севкупната и детската сиромаштија, како и сиромаштијата со храна и енергетската сиромаштија, кои
Прочитај повеќе

Отворен Балкан: Слободно регионално движење на работната сила во услови на недостиг од квалификувани работници?

Целта на проектот е да оцени како слободното движење на (квалификуваната) работна сила во Иницијативата Отворен Балкан ќе влијае врз пазарот на труд во Северна Македонија, а со тоа да
Прочитај повеќе

Иницијатива за поинклузивна демократија за маргинализирани групи

Иницијативата цели да ја направи партиципативната демократија поинклузивна за младите, жените и раселените лица (вклучувајќи бегалци, имигранти и внатрешно раселени лица).
Прочитај повеќе

Длабинска анализа на мултидимензионалната детска сиромаштија во Северна Македонија

Главната цел на анализата е да генерира длабинска мапа за различните аспекти на сиромаштијата кај децата и да воспостави здрави и темелни емпириски докази.
Прочитај повеќе

Следење на проценката на социо-економското влијание на КОВИД-19 врз децата

Целта на следењето на проценката на социјалното и економското влијание на КОВИД-19 врз децата е да се генерираат сценарија и проширени предлози за политика во ситуација кога е сигурно дека
Прочитај повеќе

Дијагностика на вработувањето во општините во Северна Македонија

Целта на проектот е се изврши дијагностика на пазарот на трудот во девет општини во Северна Македонија. Времетраење: ноември 2020 – јануари 2021 Клиент: Меѓународна организација на трудот
Прочитај повеќе

Премостувачки мерки за ублажување на последиците од Ковид-19

Целта на проектот е да развие предлог мерки за ублажување на последиците од Ковид-19, како форма на операционализација на документот од Обединетите нации „Северна Македонија: Рамка на одговор на ООН
Прочитај повеќе

Оценка на ефектите од Ковид-19 врз сиромаштијата, со фокус врз најранливите категории граѓани

Целта на овој проект е да го процени ризикот од сиромаштија наметнат од Ковид-19 кризата, со посебен осврт кон групите најизложени на социјален ризик, и да ја подигне информираноста и
Прочитај повеќе

Одговор на социо-економските ефекти од КОВИД-19 преку поддршка на ранливите групи на ниско-платени работници, работници кои се дел од неформалната економија и привремено вработени работници ОДГОВОР НА СОЦИО-ЕКО

Основна цел на проектот е намалување на социо-економските последици од кризата предизвикана од Ковид-19 врз ранливите категории работници.   Краткорочни цели на проектот вклучуваат: Да се измерат социо-економските ефекти од
Прочитај повеќе