СИРОМАШТИЈА, ВРАБОТУВАЊЕ И ВЕШТИНИ

Оваа истражувачка програма се однесува на политиките на пазарот на труд и социјалните политики. Таа вклучува, но не се ограничува на прашања како: сиромаштија, минимална плата, учество на пазарот на труд, невработеност, квалитет на образованието, сива економија, економска миграција, социјална заштита, социјален дијалог и индустриски односи и сл.

Во рамките на оваа програма се спроведуваат следните проекти:

Отклучување на женскиот економски потенцијал – понатаму од родовите граници

Целта на оваа акција е да ги поттикне и да им овозможи на жените да го достигнат својот целосен потенцијал на пазарот на трудот, со посебен фокус на продуктивноста. Специфични
Прочитај повеќе

Оценка на наодите од пилот-мерката „Направи ја декларираната работа привлечна за работодавачите и работниците.“

Целта на проектот е да се оценат наодите од пробната мерка “Направете го декларираниот работен однос привлечен за работодавачите и работниците”, да се вградат во македонскиот правен и економски контекст
Прочитај повеќе

Усогласување на базата на податоци за политиките на пазарот на трудот на Западен Балкан со ЕУ и јакнење на капацитетите на партнерите од ЗБ

Целта на проектот е да се оцени неусогласеноста помеѓу тековните практики на економиите од Западен Балкан и методологијата на статистиката на ЕУ за политики на пазарот на труд и да
Прочитај повеќе

Одржлив дизајн на политики сврзани со повеќедимензионалната детска сиромаштија

Целта на проектот е да ги зголеми капацитетите на Државниот завод за статистика за рутинско мерење и следење на повеќедимензионалната детска сиромаштија, да воспостави повеќедимензионален механизам на засегнати страни за
Прочитај повеќе

Акција во ôд: Мониторинг, оценка и предлози за антикризни мерки во услови на тесен буџет

Општата цел на акцијата е да ги анализира и следи буџетските трошења за антикризните мерки, на национално и локално ниво, и да предложи модификација и/или нови мерки во услови на
Прочитај повеќе

Знаење, мерки и дијалог на политиките за заштита на децата од кризата со храна и енергија

Примарната цел на проектот е да генерира докази за влијанието на кризата со храна и енергија врз севкупната и детската сиромаштија, како и сиромаштијата со храна и енергетската сиромаштија, кои
Прочитај повеќе

Отворен Балкан: Слободно регионално движење на работната сила во услови на недостиг од квалификувани работници?

Целта на проектот е да оцени како слободното движење на (квалификуваната) работна сила во Иницијативата Отворен Балкан ќе влијае врз пазарот на труд во Северна Македонија, а со тоа да
Прочитај повеќе

Иницијатива за поинклузивна демократија за маргинализирани групи

Иницијативата цели да ја направи партиципативната демократија поинклузивна за младите, жените и раселените лица (вклучувајќи бегалци, имигранти и внатрешно раселени лица).
Прочитај повеќе

Длабинска анализа на мултидимензионалната детска сиромаштија во Северна Македонија

Главната цел на анализата е да генерира длабинска мапа за различните аспекти на сиромаштијата кај децата и да воспостави здрави и темелни емпириски докази.
Прочитај повеќе

Следење на проценката на социо-економското влијание на КОВИД-19 врз децата

Целта на следењето на проценката на социјалното и економското влијание на КОВИД-19 врз децата е да се генерираат сценарија и проширени предлози за политика во ситуација кога е сигурно дека
Прочитај повеќе