Учество на Форумот на граѓанското општество за Западен Балкан и Турција

🎯 На 31 мај – 01 јуни 2023 година, Finance Think учествуваше на Форумот на граѓанското општество за Западен Балкан и Турција 2023 што се одржа во Подгорица, Црна Гора, организиран од EU TACSO.
Нашиот претставник Стефан Таневски учествуваше како #говорник во панелот за улогата на тинк-тенковите во креирањето #докази и на анализите базирани на #податоци во процесот на креирање #политики, презентирајќи мноштво примери од нашето богато портфолио.
Инаку, форумот ги презентираше наодите од Основната проценка во однос на насоките на генералниот директорат NEAR за ЕУ поддршка на граѓанското општество во регионот на проширување 2021–2027.

Работилница за податочна основа за индекс на повеќедимензионална сиромаштија

Работилница на тема “Индекс на повеќедимензионална (детска) сиромаштија: Редизајнирање, идентификување извори на податоци и планирање на собирањето и обработката на податоци” денес одржавме во партнерство со UNICEF MK.
Работилницата цели кон отворање дијалог со Државен завод за статистика / Enti shtetëror i statistikës и министерствата кои располагаат со административни податоци, за воспоставување податочна основа за пресметка на индекс на повеќедимензионална сиромаштија на редовна основа.
Работилницата ја спроведоа нашите соработници д-р Marjan Petreski и д-р Бојан Србиноски.
+2
See Insights and Ads
Boost post
All reactions:

10

Одржлив дизајн на политики сврзани со повеќедимензионалната детска сиромаштија

Целта на проектот е да ги зголеми капацитетите на Државниот завод за статистика за рутинско мерење и следење на повеќедимензионалната детска сиромаштија, да воспостави повеќедимензионален механизам на засегнати страни за дизајнирање покохерентни политики и да ги зголеми знаењето и свесноста на засегнатите страни за важноста на повеќедимензионалниот пристап на политиките.

Донатор: УНИЦЕФ

Времетраење: јули 2023 – март 2024 година

Finance Think на еднонеделна програма за партиципативна демократија во Мексико

Finance Think е дел од еднонеделна програма за партиципативна демократија во Мексико, како членка на глобалниот хаб People Powered , заедно со уште 80 имплементатори и истражувачи од светот.
👉 Ги споделуваме нашите позитивни #практики од имплементацијата на паритиципативното #буџетирање во oпштините, a истовремено учиме нови механизми за вклученост на граѓаните, нови иновативни алатки, и се #вмрежуваме со слични на нас организации, вклучувајќи ги и пионерите во партиципативно буџетирање од Порто Алегре, Бразил.