КНИГИ И ПРИРАЧНИЦИ

Како се трошат народните пари? Анализи на трошоците и на придобивките од избрани јавни политики во Македонија

МКД верзија – АЛБ верзија

Внимавајте на јазот меѓу буџетските ставки и програмите од Националната стратегија за намалвање на сиромаштијата

MKД верзија – AЛБ верзија