ПАРТНЕРСТВА

Finance Think стана партнер на иницијативата „Пристојни работни места за млади“. Се обврзавме да создадеме знаење за поддршка на развојот на националните политики и стратегии засновани на докази за подобрување на пристапот на младите до пристојни работни места.

Finance Think ќе генерира знаење и ќе создаде свесност за предизвикот за вработување на младите во Северна Македонија преку создавање различни производи од знаење. Овие производи ќе бидат споделени со креаторите на политики и другите заинтересирани страни за вработување млади за да се осигурат дека правата и гласовите на младите се вметнати во стратегиите и плановите за вработување. Покрај тоа, Finance Think има за цел да ја зголеми свеста кај младите за нивните права од работа, овозможувајќи им да ги препознаат правата што ги имаат и да се залагаат за нивна заштита.

Нашата заложба ќе ги зајакне акциите и влијанието врз младинското претприемништво и самовработување и младите во кревки ситуации. Преку нашата посветеност, имаме за цел да го зајакнеме прашањето за вработување на младите на агендата на креаторите на политики и да предложиме специфични активности насочени кон младите.

Глобална иницијатива за пристојни работни места за млади и Агенда за одржлив развој 2030

„Пристојни работни места за млади“ беше лансирана во 2016 година, како напор ширум системот на ООН, фокусирајќи се на предизвикот за вработување на младите, кој е клучен во Агендата за одржлив развој 2030. Таа се појави како глобална иницијатива со повеќе засегнати страни што обединува влади, социјални партнери, приватниот сектор, младински и граѓански организации и други. Тие работат заедно за да споделат знаење, да ги искористат ресурсите и да преземат активности на ниво на земја и на регионално ниво, за да ги поддржат младите во пристапот до пристојна работа и продуктивно вработување ширум светот.

За повеќе информации, ве молиме контактирајте:

Деспина Туманоска – despina.tumanoska@financethink.mk

Глобална иницијатива за пристојни работни места за млади – decentjobsforyouth@ilo.org


Прочитајте ја заложбата