ЛИСТА НА СОРАБОТНИЦИ

Листата на соработници е сочинета од автори, консултанти, обучувачи и рецензенти со кои Finance Think соработува на повремена основа:

 1. Димитар Николоски, Универзитет во Битола 
 2. Владимир Филиповски, Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје 
 3. Никица Мојсоска-Блажевски, Универзитет Американ колеџ Скопје 
 4. Владимир Димковски, независен експерт 
 5. Симон Милошески, независен експерт 
 6. Благица Ризоска, Институт Гешталт, Скопје 
 7. Димко Кокароски, Универзитет во Битола 
 8. Борче Треновски, Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје
 9. Маја Геровска-Митев, Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје
 10. Александар Стојков, Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје
 11. Маја Кадиевска Војновиќ, независен експерт

Како принцип, Finance Think не склучува договор за ангажман на кое било лице додека тој/таа е избран/а на извршна јавна функција. 

Како прашање на обврзувачко правило, кога конфликт на интереси се смета за можен, договорот мора да биде одобрен од страна на Надзорниот одбор.