ЛИСТА НА СОРАБОТНИЦИ

Листата на соработници е сочинета од автори, консултанти и рецензенти со кои Finance Think соработува на редовна или повремена основа:

 1. Ана Томовска-Мисоска, Универзитет Американ колеџ Скопје 
 2. Павле Гацов, Про-агенс 
 3. Димитар Николоски, Универзитет во Битола 
 4. Наташа Трајкова, Универзитет во Битола 
 5. Владимир Филиповски, Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје 
 6. Маја Парнарџиева-Змејкова, Агенција за супервизија на осигурување 
 7. Никица Мојсоска-Блажевски, Универзитет Американ колеџ Скопје 
 8. Владимир Димковски, Фонд за здравствено осигурување 
 9. Марјан Петрески, Универзитет Американ колеџ Скопје 
 10. Симон Милошески, МЕТРО А.Д. Скопје 
 11. Благица Ризоска, Институт Гешталт, Скопје 
 12. Зоран Шапуриќ, Универзитет Американ колеџ Скопје 
 13. Димко Кокароски, Универзитет во Битола 
 14. Борче Треновски, Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје

Како принцип, Finance Think не склучува договор за ангажман на кое било лице додека тој/таа врши должност на избран јавен функционер. 

Како прашање на обврзувачко правило, кога конфликт на интереси се смета за можен, договорот мора да биде одобрен од страна на Надзорниот одбор.