ГРАФОМЕТРИКС

ГРАФОМЕТРИКС е редовна публикација на Finance Think што содржи важни тековни информации за домашната, регионалната и светската економија претставени низ графички прикази.

Изданијата може да се симнат овде: