ГРАФОМЕТРИКС

ГРАФОМЕТРИКС е редовна публикација на Finance Think што содржи важни тековни информации за домашната, регионалната и светската економија претставени низ графички прикази.

Публикацијата престана да се објавува во 2019 и се замени со графикони и инфографикони.

Изданијата може да се симнат овде: