ПОСЕТИ НА НВОИ И ТИНК-ТЕНКОВИ

Со цел да се разменат практики и идеи, како и да се поттикне вмрежување, Finance Think, од време на време, спроведува посети на невладини организации, институти, тинк-тенкови и други институции. Ова е список на вакви активности.

Посета на економски институти во Хрватска

20-22 ноември 2019

Посетени институции: Институт за јавни финансии, Економски институт Загреб

Посета на НВОи и тинк тенкови во Украина

24-28 септември 2017

Посетени институции: Institute for World Politics, New Europa Institute