КАРИЕРА - OTM-R

Со цел да промовирање истражувачката извонредност во Finance Think, од суштинско значење е да постои квалитетна постапка за вработување истражувачи и тие да се поддржуваат во текот на нивните кариери.

Од 2014 година, Finance Think е посветен на процесот на управување со човечките ресурси, придржувајќи се до 40-те принципи на Европската повелба за истражувачи и Кодексот на однесување на Европската унија за регрутирање истражувачи. По анализата на силните и слабите страни на Институтот во однос на 40-те принципи, Finance Think предложи план за акција во консултација со вклучените истражувачи и административниот персонал. Овие акциски планови редовно се проценуваат и ажурираат.

Нашите вработени се наша клучна особеност. Нашите политики вклучуваат го HRS4R процесот како крос-тема во сите подзаконски акти и упатства, и промовираат отворена, транспарентна и заснована на заслуги политика за вработување (OTM-R политика).

ОТМ-R политика на Finance Think

***

Finance Think нуди можности за развој на вашата кариера. Согласно на потребите, Институтот сака да привлече извонредни економисти коишто имаат соодветна едукативна позадина, но, уште поважно, кои се предиспонирани да размислуваат креативно за решавање на економските проблеми.

Може да го испратите вашето ажурирано CV преку полињата подолу, и ќе бидете контактирани доколку вашите квалификации одговараат на појавените потреби на Институтот.

Оглас за слободни работни позиции – 13.9.2013

Оглас за слободни работни позиции – 05.8.2014

Оглас за слободни работни позиции – 13.8.2015

Оглас за слободни работни позиции – 12.1.2016 (заедно со КМОП)

Огласи за слободни работни позиции 1 2 – 05.5.2016

Огласи за слободни работни позиции 1 2 – 08.6.2016

Оглас за слободна работна позиција – 08.7.2016

Повик – TTF-YPDP – 12.7.2016

Оглас за сметководител – 05.3.2016

Оглас за слободна работна позиција – 11.5.2017

Оглас за слободна работна позиција – 12.1.2018

Оглас за слободна работна позиција – 24.5.2018

Оглас за слободна работна позиција – 6.11.2018

Оглас за слободна работна позиција – 30.1.2019

Оглас за слободна работна позиција – 25.9.2019

Огласи за слободни работни позиции – 27.9.2022 – Помлад економистЕкономист

***

Finance Think нуди и можности за практиканство за студенти од областите на економијата што ги покрива Институтот. Оваа можност единствено се нуди на додипломски студенти во последната година од нивните студии и постдипломски студенти. Вашето CV и интерес за пракса во Finance Think може да ги испратите преку формата подолу.

Повик за практиканти – 16.1.2017