РОДОВИ И ДОХОДНИ НЕЕДНАКВОСТИ

Оваа истражувачка програма се фокусира врз примена на аспекти од поновата економска литература кои се залагаат за родова еднаквост во платите, вработувањето и можностите, како и за политики за намалување на нееднаквоста во доходот и богатството.

Следните проекти се спроведени:

Отклучување на женскиот економски потенцијал – понатаму од родовите граници

Целта на оваа акција е да ги поттикне и да им овозможи на жените да го достигнат својот целосен потенцијал на пазарот на трудот, со посебен фокус на продуктивноста. Специфични
Прочитај повеќе

Родово-одговорно планирање на локално ниво: Случајот со Прилеп и Крушево

Општата цел на акцијата е да се поттикне родово-одговорно планирање кое одговара на различните потреби на жените и мажите на локално ниво.
Прочитај повеќе

Експлоративна анализа на жените и мажите во Северна Македонија

Целта на проектот е да идентификува трендови во серија индикатори за жените и мажите во Северна Македонија, како и да идентификува јазови во родовата статистика.
Прочитај повеќе

Следење на проценката на социо-економското влијание на КОВИД-19 врз децата

Целта на следењето на проценката на социјалното и економското влијание на КОВИД-19 врз децата е да се генерираат сценарија и проширени предлози за политика во ситуација кога е сигурно дека
Прочитај повеќе

Родово одговорно буџетирање во време на пандемија

Проектот е насочен кон подобрување на позицијата на жените и намалување на родовата нееднаквост на пазарот на труд, на долг рок. Со детално испитување на употребата на родово одговорно буџетирање
Прочитај повеќе

Брза проценка на влијанието на Ковид-19 врз избрани локални програми и поддршка на локалното планирање и буџетирање како одговор на непосредните социо-економски потреби на жените и мажите

Целта на овој проект е да обезбеди поддршка во развојот на брза проценка на влијанието на Ковид-19 врз избрани локални програми и да го поддржи локалното планирање и буџетирање како
Прочитај повеќе

Оценка на ефектите од Ковид-19 врз сиромаштијата, со фокус врз најранливите категории граѓани

Целта на овој проект е да го процени ризикот од сиромаштија наметнат од Ковид-19 кризата, со посебен осврт кон групите најизложени на социјален ризик, и да ја подигне информираноста и
Прочитај повеќе

Понатаму од доходната нееднаквост во Северна Македонија

Целта на проектот е да обезбеди преглед на нееднаквостите во Северна Македонија понатаму од доходот, т.е. нееднаквости во можностите во четири критични области: образование, здравство, пазар на труд и правда.
Прочитај повеќе

Родова еднаквост на работното место: Мониторинг на локално ниво

Главната цел на проектот е промоција и поттикнување родова еднаквост и недискриминација при вработување и на работното место. Краткорочните цели на проектот вклучуваат: 1) да се проценат ставовите на работодавачите
Прочитај повеќе

Добар или лош данок? Реформирање на македонскиот персонален данок на доход

Главната цел на проектот е да се оцени ефектот од најавената даночна реформа на персоналниот данок на доход. Специфичните цели вклучуваат: Да се оцени влијанието на најавената даночна реформа врз
Прочитај повеќе