Finance Think на Годишната конференција на Обединетите Нации

Finance Think ја изработи 📖 Студијата за политиките 38: Пејсажот за финансирање на целите за одржлив развој, за Канцеларијата на резидентниот координатор на Обединетите Нации UN_MK.
Денес, студијата беше претставена на 📍 Годишната конференција на Обединетите Нации на тема „Кон поголема усолгасеност на јавното и приватното финансирање со одржливиот развој“.
🔗 Линк до студијата: bit.ly/3Ewy8Md