ОРГАНИЗАЦИСКИ РАЗВОЈ

Во траекторијата на својот развој, Finance Think ги спроведува следните проекти кои директно го поддржуваат Институтот, или ги поддржуват активностите чија цел била директно сврзана со зајакнување на капацитетот на Finance Think да се залага за подобри политики и да ја води јавната дебата.

Проширување на граѓанскиот простор преку воспоставување WebEcon – мрежа на економски тинк-тенкови во Западен Балкан

Целта на предложената акција е да се постават основите за регионален граѓански простор во социо-економскиот домен, преку воспоставување на WebEcon мрежа на економски тинк-тенкови.

Летна школа „Анализа на податоци за јавните политики“

Главната цел на летната школа е да се обезбедат знаења, вештини и совети за анализа на податоци кои ќе се користат во анализата и оценувањето

Операционализација на Стратегијата за мониторинг и евалуација 2018-2020 и воспоставување систем за оценка на учинокот и ефикасноста на вработените

Општата цел на проектот е понатамошно јакнење на капацитетите на Finance Think за транспарентно и отчетно работење. Специфичните цели на проектот вклучуваат: да го унапреди

Поттикнување економска дебата во Македонија, заснована на докази и водена од податоци

Општа цел на оваа акција е да произведе позитивна општествена промена преку зајакнување на економската дебата во Македонија, базирана на докази од спроведени истажувања и

Застапување за економски политики базирани на докази и поттикнување критичка економска дебата во Македонија

Главната цел на овој проект е понатамошно да го зајакне организацискиот капацитет на Институтот за економски истражувања и политики “Finance Think” во поддршката на носителите

Економско истражување денес за подобри политики утре

Општата цел на овој проект е да го изгради капацитетот на Асоцијацијата за економски истражувања, застапување и донесување политики “Finance Think” за поддршка на носителите