Општата цел на проектот е понатамошно јакнење на капацитетите на Finance Think за транспарентно и отчетно работење.

Специфичните цели на проектот вклучуваат:

  • да го унапреди процесот на мониторинг и евалуација во Finance Think, преку операционализација на Стратегијата за МЕ 2018-2020, и
  • да дефинира и воспостави процес на оценка на учинокот и ефикасноста на вработените во институтот.

 

Донатор: Македонски центар за меѓународна соработка Времетраење: Јули 2018 – Декември 2019

 

 

Recommended Posts