СТУДИИ ЗА ПОЛИТИКИТЕ

Нашите Студии за политиките се индексирани на најголемата светска база со економска литература IDEAS при Федералната банка од Ст. Луис од САД.

Импакт факторот може да се погледне на овој линк.

Студија за политиките 51: Фискалниот простор во Западниот Балкан: Докази од скорешната повеќеслојна криза

Автори: Марија Башеска, Марјан Петрески, Деспина Туманоска, Благица Петрески

Студија за политиките 50: Грануларно испитување на неформалната економија во Северна Македонија: Увид во неформалните работници, непријавената работа и нецелосното пријавување на доходот во домаќинствата

Автори: Бојан Србиноски, Марјан Петрески, Благица Петрески

Студија за политиките 49: Неформално вработување и непријавена работа во секторот ‘хотели, ресторани и угостителство’: Сознанија од Северна Македонија

Автори: Благица Петрески, Ада Хуибрегце и Александар Ристовски

Студија за политиките 48: Влијанието од прехранбената и енергетската криза врз благосостојбата на домаќинствата во Северна Македонија

Автори: Марјан Петрески, Благица Петрески

Студија за политиките 47: Предуслови за мобилност на работната сила при регионалната економска интеграција: Предности и недостатоци од македонска перспектива

Автори: Деспина Туманоска, Марјан Петрески

Студија за политиките 46: Влијанието на кризата предизвикана од конфликтот во Украина врз фирмите во Северна Македонија: Докази од микро-анкета

Автор: Марјан Петрески

Студија за политиките 45: Студија за парафискалните давачки на национално и локално ниво во Северна Македонија

Автори: Александар Стојков, Ирена Николовска, Благица Петрески

Студија за политиките 44: Оценка на финансиската транспарентност и буџетската позиција на единиците на локалната самоуправа во Северна Македонија, со фокус врз јавните претпријатија во нивна надлежност

Автори: Маја Кадиевска-Војновиќ, Борче Треновски

Студија за политиките 43: Нерегистрирани микровршители на деловна активност во Северна Македонија: Анализа со препораки за политиките

Автори: Марјан Петрески, Благица Петрески

Студија за политиките 42: Партиципативно буџетирање во рурални населени места во општина Kрушево

Автори: Деспина Туманоска, Благица Петрески

Студија за политиките 41: Минималната плата и работничкиот удел во преработувачката индустрија: Докази од Северна Македонија

Автор: Марјан Петрески

Студија за политиките 40: Приклучување на регионално интегриран Западен Балкан кон интегрираната Европа: Поглед од Северна Македонија

Автори: Бојан Србиноски, Благица Петрески

Студија за политиките 39: Повеќедимензионална детска сиромаштија во Северна Македонија: Преосмислување на мерењето и справувањето со детската сиромаштија

Автори: Бојан Србиноски, Благица Петрески, Марјан Петрески

Студија за политиките 38: Финансискиот пејсаж на ЦОР во Северна Македонија

Автор: Марјан Петрески

Студија за политиките 37: Кратка анализа на директните економски ефекти од вакцинацијата во Северна Македонија

Автор: Бојан Србиноски

Студија за политиките бр 36: Ефектот од Ковид-19 врз несигурните работници во Северна Македонија

Автор: Деспина Туманоска

Студија за политиките бр. 35: Социјалните и економските ефекти од ковид-19 врз децата во Северна Македонија: ажурирање

Автори: Марјан Петрески, Благица Петрески, Ана Томовска-Мисоска, Деспина Туманоска

Студија за политиките 34: Мерење на економските ефекти од државната помош доделена на приватни претпријатија во Северна Македонија: Случајот на владиниот План за економски раст

Автори: Марјан Петрески

Студија за политиките 33: Потенцијалот на извозно-ориентираните компании да придонесат за економското закрепнување по Ковид-19 во Северна Македонија

Автори: Бојан Србиноски, Благица Петрески, Марјан Петрески

Студија за политиките 32: Премостувачки мерки за ублажување на последиците од ковид-19: Предлог, трошоци и клучни ефекти на концептот

Автори: Благица Петрески, Марјан Петрески, Александар Стојков, Ана Томовска-Мисоска, Маја Парнарџиева-Змејкова, Владимир Димковски

Студија за политиките 31: Социјалните услуги во општините во Северна Македонија: Капацитет, ризици, потреби

Автори: Марјан Петрески, Деспина Туманоска, Благица Петрески

Студија за политиките 30: Социјалните и економските ефекти од ковид-19 врз децата во Северна Македонија: Брза анализа и препораки за политиката

Автори: Марјан Петрески, Благица Петрески, Ана Томовска Мисоска, Маја Геровска Митев, Маја Парнарџиева Змејкова, Владимир Димковски, Николас Морган

Студија за политиките 29: Државна помош во Република Северна Македонија: Критички осврт на регулативната рамка

Автори: Десанка Димитрова

Студија за политиките 28: Јавни дискусии: Алатка за вклучување на граѓаните во процесот на партиципативно буџетирање

Автори: Благица Петрески, Деспина Туманоска, Тереза Кочовска

Студија за политиките 27: Зад нееднаквоста на доходот во Северна Македонија: Преглед

Автори: Марјан Петрески

Студија за политиките 26: Eксплоративна анализа на парафискалните давачки за малите и средните претпријатија во Северна Македонија

Автори: Благица Петрески, Марјан Петрески

Студија за политиките 25: Импакт евалуација на програмата за обука и менторирање домашни мали и средни претпријатија да се вклучат во вредносните синџири на мултинационалните компании кои работат во Северна Македонија

Автори: Симон Милошески, Благица Петрески, Деспина Туманоска, Тереза Кочовска, Бесник Мустафа

Студија за политиките 24: Добар или лош данок? Оценка на раните ефекти од прогресивниот и повисок данок на доход во Северна Македонија

Автори: Деспина Туманоска, Бојана Јосифовска, Марјан Петрески

Студија за политиките 23: Aнализа на обезбедувањето социјални услуги на локално ниво: Резултати од мониторингот на општинит Прилеп и Долнени

Автори: Бојана Јосифовска, Марјан Петрески

Студија за политиките 22: Aнализа на младинската подвработеност во Северна Македонија, Црна Гора и Србија

Автори: Благица Петрески, Хорхе Давалос, Иван Вчков, Деспина Туманоска, Тереза Кочовска

Студија за политиките 21: Анализа на јавните трошења за здравствена заштита за деца во земјата

Автори: Маја Парнарџиева Змејкова, Владимир Димковски

Студија за политиките 20: Анализа на јавните трошења за образование и за социјална заштита на децата во земјата

Автори: Благица Петрески, Марјан Петрески

Студија за политиките 19: Премостување на јазовите и искористување на потенцијалите: Домашните МСП во синџирот на снабдување на мултинационалните компании во земјата

Автори: Ива Трајковска, Благица Петрески

Студија за политиките 18: Оценка на нивото на усогласеност на регионалните политики на државата на благоссотојба со Европскиот столб на социјални права

Автори: Благица Петрески, Марјан Петрески

Студија за политиките 17: Анализа на ефектите од измените во Законот за минимална плата

Автори: Марјан Петрески, Тереза Кочовска

Студија за политиките 16: Физичките лица со системот на ДДВ и владеењето на правото во Македонија. Со посебен осврт и предлог-решенија во делот на авторските договори

Автори: Марјан Петрески, Марјан Николов, Весна Гарванлиева, Борче Смилевски

Студија за политиките 15: Локалните буџети и набавки: Квалитативен увид од општините Прилеп, Крушево и Кривогаштани

Автор: Деспина Туманоска

Студија за политиките 14: Одржливост на пензискиот систем во Македонија: Сеопфатна анализа и предлог-реформа со МК-ПЕНС – динамички микросимулациски модел

Автори: Благица Петрески, Павле Гацов

Студија за политиките 13: Ефекти од државните инвестиции во јавното здравство за периодот 2010-16 година

Автори: Билјана Индова, Бранко Аџигогов

Студија за политиките 12: Вклучување на неформалниот сектор во одржлив систем за управување на отпадот како можност за вработување и за социјално вклучување на ранливите групи

Автори: Проф. д-р Зоран Шапуриќ, М-р Санела Шкријељ, М-р Блаже Јосифовски

Студија за политиките 11: Ремонт на системот за социјална помош во Македонија: Симулирање на ефектите од воведување шема за Гарантиран минимален доход (ГМД)

Автори: Марјан Петрески, Никица Мојсоска-Блажевски

Студија за политиките 10: Универзалното здравствено осигурување во Република Македонија и ефектите од спроведување на проектот „Здравствено осигурување за сите“

Автори: Маја Парнарџиева-Змејкова, Владимир Димковски

Студија за политиките 9: Од бројки кон практика – идентификување и анализа на показателите поврзани со квалитетот на наставниот процес во основното образование во Македонија

Автори: Ана Мицковска-Ралева, Ана Томовска-Мисоска, Олимпија Христовска-Заева, Сузана Черепналковска, Весна Костиќ Ивановиќ

Студија за политиките 8: Импакт евалуација на програмата за обука, менторирање и пракса/вработување на лица изложени на социјален ризик

Автори: Благица Петрески и Никица Мојсоска-Блажевски

Студија за политиките 7: Одржливоста на македонскиот долг на општата влада

Автори: Теодора Арсовска

Студија за политиките 6: Големината и ефектите од иселувањето и дознаките во Западниот Балкан: Прогнозирање брз основа на Делфи процес

Автори: Марјан Петрески, Благица Петрески, Деспина Туманоска, Едлира Наразани, Фатуш Казази, Гаљина Огњанов, Ирена Јанковиќ, Арбен Мустафа, Тереза Кочовска

Студија за политиките 5: Активни мерки и политики за вработување: Предизвик за македонскиот пазар на труд

Автори: Благица Петрески, Деспина Туманоска

Студија за политиките 4: Студијата на случај „Крушевска жена“ како модел на социјално претприемништво

Автори: Благица Петрески, Деспина Петреска

Студија за политиките 3: Локален развој или тековна потрошувачка: За која намена се трошат општинските пари?

Автори: Деспина Петреска, Благица Петрески

Студија за политиките 2: Водечки индекс пресметан од Finance Think: Повторна оценка на прогнозирачката моќ

Автори: Марјан Петрески, Благица Петрески