СТУДИИ ЗА ПОЛИТИКИТЕ

Нашите Студии за политиките се индексирани на најголемата светска база со економска литература IDEAS при Федералната банка од Ст. Луис од САД.

Импакт факторот може да се погледне на овој линк.

Студија за политиките 33

Потенцијалот на извозно-ориентираните компании да придонесат за економското закрепнување по Ковид-19 во Северна Македонија

Автори: Бојан Србиноски, Благица Петрески, Марјан Петрески

Декември 2020

Студија за политиките 32

Премостувачки мерки за ублажување на последиците од ковид-19: Предлог, трошоци и клучни ефекти на концептот

Автори: Благица Петрески, Марјан Петрески, Александар Стојков, Ана Томовска-Мисоска, Маја Парнарџиева-Змејкова, Владимир Димковски

Декември 2020

Студија за политиките 31

Социјалните услуги во општините во Северна Македонија: Капацитет, ризици, потреби

Автори: Марјан Петрески, Деспина Туманоска, Благица Петрески

Август 2020

Студија за политиките 30

Социјалните и економските ефекти од ковид-19 врз децата во Северна Македонија: Брза анализа и препораки за политиката (верзија АЛБ)

Автори: Марјан Петрески, Благица Петрески, Ана Томовска Мисоска, Маја Геровска Митев, Маја Парнарџиева Змејкова, Владимир Димковски, Николас Морган

Јули 2020

Студија за политиките 29

Државна помош во Република Северна Македонија: Критички осврт на регулативната рамка

Автори: Десанка Димитрова

Јули 2020

Студија за политиките 28

Јавни дискусии: Алатка за вклучување на граѓаните во процесот на партиципативно буџетирање

Автори: Благица Петрески, Деспина Туманоска, Тереза Кочовска

Јуни 2020

Студија за политиките 27

Зад нееднаквоста на доходот во Северна Македонија: Преглед

Автори: Марјан Петрески

Април 2020

Студија за политиките 26

Eксплоративна анализа на парафискалните давачки за малите и средните претпријатија во Северна Македонија

Автори: Благица Петрески, Марјан Петрески

Декември 2019

Студија за политиките 24

Добар или лош данок? Оценка на раните ефекти од прогресивниот и повисок данок на доход во Северна Македонија

Автори: Деспина Туманоска, Бојана Јосифовска, Марјан Петрески

Јуни 2019

Студија за политиките 22

Aнализа на младинската подвработеност во Северна Македонија, Црна Гора и Србија (ЕН)

Автори: Благица Петрески, Хорхе Давалос, Иван Вчков, Деспина Туманоска, Тереза Кочовска

Март 2019

Студија за политиките 21

Анализа на јавните трошења за здравствена заштита за деца во земјата

Автори: Маја Парнарџиева Змејкова, Владимир Димковски

Декември 2018

Студија за политиките 20

Анализа на јавните трошења за образование и за социјална заштита на децата во земјата

Автори: Благица Петрески, Марјан Петрески

Декември 2018

Студија за политиките 17

Анализа на ефектите од измените во Законот за минимална плата

Автори: Марјан Петрески, Тереза Кочовска

Октомври 2018

Студија за политиките 16

Физичките лица со системот на ДДВ и владеењето на правото во Македонија. Со посебен осврт и предлог-решенија во делот на авторските договори

Автори: Марјан Петрески, Марјан Николов, Весна Гарванлиева, Борче Смилевски

Октомври 2018

Студија за политиките 13

Ефекти од државните инвестиции во јавното здравство за периодот 2010-16 година

Автори: Билјана Индова, Бранко Аџигогов

Февруари 2018

Студија за политиките 12

Вклучување на неформалниот сектор во одржлив систем за управување на отпадот како можност за вработување и за социјално вклучување на ранливите групи

Автори: Проф. д-р Зоран Шапуриќ, М-р Санела Шкријељ, М-р Блаже Јосифовски

Јануари 2018

Студија за политиките 9

Од бројки кон практика – идентификување и анализа на показателите поврзани со квалитетот на наставниот процес во основното образование во Македонија

Автори: Ана Мицковска-Ралева, Ана Томовска-Мисоска, Олимпија Христовска-Заева, Сузана Черепналковска, Весна Костиќ Ивановиќ

Септември 2017

Студија за политиките 8

Импакт евалуација на програмата за обука, менторирање и пракса/вработување на лица изложени на социјален ризик

Автори: Благица Петрески и Никица Мојсоска-Блажевски

Јули 2017

Студија за политиките 7

Одржливоста на македонскиот долг на општата влада

Автори: Теодора Арсовска

Maј 2017

Студија за политиките 6

Големината и ефектите од иселувањето и дознаките во Западниот Балкан: Прогнозирање брз основа на Делфи процес

Автори: Марјан Петрески, Благица Петрески, Деспина Туманоска, Едлира Наразани, Фатуш Казази, Гаљина Огњанов, Ирена Јанковиќ, Арбен Мустафа, Тереза Кочовска

Декември 2016

Студија за политиките 5

Активни мерки и политики за вработување: Предизвик за македонскиот пазар на труд

Автори: Благица Петрески, Деспина Туманоска

Октомври 2016

Студија за политиките 4

Студијата на случај „Крушевска жена“ како модел на социјално претприемништво

Автори: Благица Петрески, Деспина Петреска

Септември 2015

Студија за политиките 3

Локален развој или тековна потрошувачка: За која намена се трошат општинските пари?

Автори: Деспина Петреска, Благица Петрески

Февруари 2015

Студија за политиките 2

Водечки индекс пресметан од Finance Think: Повторна оценка на прогнозирачката моќ

Автори: Марјан Петрески, Благица Петрески

Декември 2014

Студија за политиките 1

Внимавајте на јазот помеѓу буџетските линии и програмите од Националната стратегија за намалување на сиромаштијата

Автори: Благица Петрески, Деспина Петреска, Александар Костдинов

Јуни 2014