ЕКОНОМСКИ ПОДАТОЦИ

Оваа страница нуди линкови до економски податоци, групирани во три групи: домашни податоци, меѓународни податоци и податоци прибрани/пресметани од Finance Think.


Домашни податоци

Државен завод за статистика (широкопојасни сетови од податоци за Македонската економија, со исклучок на монетарни и финансиски податоци)

Народна Банка на Република Македонија (широкопојасни сетови од податоци за Македонската економија – монетарни, банкарски и надворешно-економски податоци)

Министерство за финансии (податоци за буџетот и јавниот долг)

Агенција за супервизија на осигурувањето (податоци за осигурителниот сектор)

Агенција за супервизија на капитално-финансирано пензиско осигурување (податоци за пензискиот систем)


Меѓународни податоци

Меѓународен монетарен фонд (широкопојасни сетови од макроекономски податоци за сите економии во светот)

Светска Банка – Светски Развојни Индикатори (широкопојасни сетови од макроекономски податоци за сите економии во светот)

Светска Банка – Светски Индикатори за Владееењето (сетови од податоци за владеењето и институциите)

Светска Банка – Анкети на претпријатија (сетови од микроекономски податоци)

Светска банка – База на сиромаштија и нееднаквост (сетови од развојни индикатори)

Светска банка – Статистика на образование (сетови од податоци во областа на образованието)

Еуростат (широкопојасни сетови од податоци, главно за европските економии)

ОЕЦД (широкопојасни сетови од податоци, главно за економиите членки на ОЕЦД)

Банка за меѓународни порамнувања (податоци за глобалниот финансиски систем)

УНКТАД (широкопојасни податоци за меѓународната трговија и странските директни инвестиции)

Меѓународна организација на трудот (сет од широкопојасни бази на податоци за разновидни индикатори од сферата на економијата на работна сила)

Режими на девизниот курс (де-факто класификација на девизните режими, Рајнхарт и Рогоф, 2004)

Реални ефективни девизни курсеви (Дарвас, 2012)

Мигрантските дознаки во Западниот Балкан (микро-сетови од податоци за дознаките во Западниот Балкан)


Податоци пресметани / собрани од Finance Think

Водечки композитен индекс (композитен индекс што ја предвидува економската активност во Македонија, 2010 – денес)

Индекс за финансиската стабилност (композитен индекс за мерење на стабилноста на банкарксиот систем во Македонија, 2006-денес)

Сиромаштија.мк (серии за сиромаштија, нееднаквост, социјални програми, буџетски линии за социјалната политика во Македонија, 2000 – денес)

Дознаки.мк (микро датасетови за миграција и дознаки во Западниот Балкан)