РАБОТИЛНИЦИ И ОБУКИ

Целта на работилниците и обуките е директно пренесување вештини врз таргет групите. Вообичаено, работилниците и обуките се одржуваат во склоп на тековните проектни активности.

Размена на знаење за движењето на работната сила и сезонската работа: Адресирање на непријавена работа

24-25 октомври 2023, Скопје

Втор дебатен клуб за идентификување преклопувања во политики, недостатоци, приоритети и заеднички цели сврзани со повеќедимензионалната детска сиромаштија

17 октомври 2023, Скопје

Прв дебатен клуб за идентификување преклопувања во политики, недостатоци, приоритети и заеднички цели сврзани со повеќедимензионалната детска сиромаштија

25 август 2023, Скопјен

Проектна и стратешка работилница на регионалната мрежа WEBecon

21-24 јуни 2023, Будва, Црна Гора

Индекс на повеќедимензионална (детска) сиромаштија: Редизајнирање, идентификување извори на податоци и планирање на собирањето и обработката на податоци

30 мај 2023, Скопје

Градење инклузивна демократија: Работилница за вклучување жени

25 април 2023, онлајн

Работилници за повеќедимензионалната детска сиромаштија со секторите образование, социјална заштита и здравство

21-22 март 2023, Скопје

Работилница „Родово-одговорно креирање локални програми и буџет“

17 февруари 2023, Прилеп

Стратешка работилница на регионалната мрежа WEBecon

28-29 јули 2022, Скопје

Оптимизација на парафискалните давачки во општините од североисточниот регион

2 јуни 2022, Скопје

Оптимизација на парафискалните давачки во општините од источниот регион

31 мај 2022, Кочани

Оптимизација на парафискалните давачки во општините во градот Скопје

26 мај 2022, Скопје

Анализа на податоци и толкување наоди и нивно преточување во соодветни стратегии и планови – галерија

1 февруари 2022, Скопје

Новинарство базирано на економски податоци – галерија

27 јануари 2022, Скопје

Анализа и визуелизација на податоци – галерија

3 ноември 2021, Скопје

Статистичка и економетриска анализа во Стата

7 октомври 2021, Скопје

Контрола на државната помош – д-р Андреас Клафки – агенда

8-19 март 2021, Скопје

модул 1: Комуникациски вештини; модул 2: Вештини за продажба и промоција; модул 3: Вештини за лидерство и градење локални брендови

Јуни-септември 2019, Скопје

Повик – Галерија 1 – Галерија 2 – Галерија 3

Обука и работилница “Мапирање алтернативни туристички дестинации”

17-21 јуни 2019, Скопје

Повик – Галерија

Обука за презентациски  и комуникациски вештини за поврзување на домашните со странските компании

24-25 октомври 2018, Скопје – Галерија

Обука за промоција и презентација на производи и услуги пред потенцијални купувачи и претставување на саем

15-16 октомври 2018, Скопје – Галерија

Обука за вештини за вмрежување помеѓу домашните со странските компании

5 октомври 2018, Скопје – Галерија

Обука за обучувачи за партиципативно буџетирање

4 мај 2018, Скопје – Галерија

Анализа на податоци и толкување на резултатите и нивно преточување во стратегии и планови – Работилница за аналитичари во државни институции

9 март 2018, Скопје – Галерија

Анализа и интерпретација на податоци и наоди – Работилница за економски новинари

2 март 2018, Скопје – Галерија

Спроведување јавни набавки за претставници на локални ГО, локални медиуми и заинтересирани граѓани

12 декември 2017, Прилеп

Спроведување јавни набавки за претставници на локалните самоуправи

30 ноември 2017, Прилеп – Галерија

 

Статистичка анализа на податоци – Работилница за млади економисти

14 септември 2017, Скопје – Агенда – Галерија

Методи за поттикнување нови вработувања

4, 5 и 7 јули, 2017, Скопје – Галерија

Анализа и визуелизација на податоци – Работилница за граѓански организации

4 јули 2017, Скопје- Покана – Галерија

ФИСКАСТ: Работилница за претставување на напредокот со подтовоката на студиите за политиките

26 април 2017, Скопје

Избор на политики за анализа, тимови, методи на истражување и податоци

2 декември 2016, Скопје – Галерија

Обука за развој на вештини за вработување

25 ноември 2016, Скопје – Галерија

Комуникациски и менторски вештини, Обука наменета за вработените во Центрите за социјална заштита и единиците на Агенцијата за вработување

29-31 август 2016, Скопје – Галерија

Родов и мајчински јаз во платите: Политики, податоци и економетриски методи

5 Јули 2016, Скопје – Галерија

FISCAST-NET Мидтерм средба во Крушево

22-24 Јануари 2016 – Галерии 1 2 3

Дизајнирање алтернативни туристички атракции во Крушево

25-26 Декември 2015 – Галерија

ФИСКАСТ Работилница 3: Кост-бенефит анализа за економски новинари, Скопје

28 Ноември 2015 – Галерија

ФИСКАСТ Работилница 2: Кост-бенефит анализа, Крушево

21-22 Ноември 2015 – Галерија

ФИСКАСТ работилница 1: Идентификување политики за анализа, Крушево

20 Ноември 2015 – Галерија

Економско јакнење на крушевската жена, Крушево

18-19, 25-26 Октомври 2014 – Галерија