РАБОТИЛНИЦИ И ОБУКИ

Целта на работилниците и обуките е директно пренесување вештини врз таргет групите. Вообичаено, работилниците и обуките се одржуваат во склоп на тековните проектни активности.

Работилница за парафискални давачки со општинска администрација и јавни претпријатија – галерија

19 ноември 2021, Скопје

Обука “Анализа и визуелизација на податоци“ – галерија

3 ноември 2021, Скопје

Обука “Статистичка и економетриска анализа во Стата“

7 октомври 2021, Скопје

Вебинар “Мерење на ефектите од државната помош: Примерот на владиниот План за економски раст“ – видео

15 април 2021, Скопје

Обука “Контрола на државната помош“ – д-р Андреас Клафки – агенда

8-19 март 2021, Скопје

Вебинар “Пазарните дисторзии од државната помош“ – видео

4 март 2021, Скопје

Вебинар “Поим за државна помош и усогласеност на македонското законодавство со EU Acquis“ – видео

25 февруари 2021, Скопје

Вебинар “Преговори за членство во ЕУ – Поглавје 8: Политика на конкуренција“ – видео

4 февруари 2021, Скопје

Вебинар “Државна помош: Практики во Северна Македонија” – видео

27 јануари 2021, Скопје

Обука “Буџетирање одговорно кон Ромите”

5 октомври 2019, Скопје

Обука, модул 1: Комуникациски вештини; модул 2: Вештини за продажба и промоција; модул 3: Вештини за лидерство и градење локални брендови

Јуни-септември 2019, Скопје

Повик – Галерија 1 – Галерија 2 – Галерија 3

Обука и работилница “Мапирање алтернативни туристички дестинации”

17-21 јуни 2019, Скопје

Повик – Галерија

Обука “Буџетирање одговорно кон Ромите”

20-21 мај 2019, Велес

Инфо-сесија за правата од работен однос

3 ноември 2018, Прилеп – Галерија

Обука за презентациски  и комуникациски вештини за поврзување на домашните со странските компании

24-25 октомври 2018, Скопје – Галерија

Обука за промоција и презентација на производи и услуги пред потенцијални купувачи и претставување на саем

15-16 октомври 2018, Скопје – Галерија

Обука за вештини за вмрежување помеѓу домашните со странските компании

5 октомври 2018, Скопје – Галерија

Обука за обучувачи за партиципативно буџетирање

4 мај 2018, Скопје – Галерија

Анализа на податоци и толкување на резултатите и нивно преточување во стратегии и планови – Работилница за аналитичари во државни институции

9 март 2018, Скопје – Галерија

Анализа и интерпретација на податоци и наоди – Работилница за економски новинари

2 март 2018, Скопје – Галерија

Спроведување јавни набавки за претставници на локални ГО, локални медиуми и заинтересирани граѓани

12 декември 2017, Прилеп

Спроведување јавни набавки за претставници на локалните самоуправи

30 ноември 2017, Прилеп – Галерија

 

ФИСКАСТ+: Работилница за стратегија за комуникација

11-12 ноември 2017, Крушево – Галерија

Статистичка анализа на податоци – Работилница за млади економисти

14 септември 2017, Скопје – Агенда – Галерија

Методи за поттикнување нови вработувања

4, 5 и 7 јули, 2017, Скопје – Галерија

Анализа и визуелизација на податоци – Работилница за граѓански организации

4 јули 2017, Скопје- Покана – Галерија

ФИСКАСТ: Работилница за претставување на напредокот со подтовоката на студиите за политиките

26 април 2017, Скопје

Избор на политики за анализа, тимови, методи на истражување и податоци, во склоп на проектот FISCAST+: Фискалната транспарентност и одговорност ги подобрува политиките во областите на квалитет на живот, образование и здравство

2 декември 2016, Скопје – Галерија

Обука за развој на вештини за вработување, во рамки на проектот „Унапредување на активното вклучување на маргинализираните лица исклучени од пазарот на труд“ финансиран од Европска Унија.

25 ноември 2016, Скопје – Галерија

Комуникациски и менторски вештини, Обука наменета за вработените во Центрите за социјална заштита и единиците на Агенцијата за вработување, во рамки на проектот “Унапредување на активното вклучување на маргинализираните лица исклучени од пазарот на труд“, поддржан од ЕУ

29-31 август 2016, Скопје – Галерија

Родов и мајчински јаз во платите: Политики, податоци и економетриски методи, во рамки на проектот “Heroes and she-roes”: Знаење за анализа и застапување за еднакви плаќања на жените и мајките во Македонија (SHE-ROES), поддржан од Know-how Exchange Program – Австрија преку Централноевропската иницијатива

5 Јули 2016, Скопје – Галерија

FISCAST-NET Мидтерм средба во Крушево

22-24 Јануари 2016 – Галерии 1 2 3

Дизајнирање алтернативни туристички атракции во Крушево

25-26 Декември 2015 – Галерија

ФИСКАСТ Работилница 3: Кост-бенефит анализа за економски новинари, Скопје

28 Ноември 2015 – Галерија

ФИСКАСТ Работилница 2: Кост-бенефит анализа, Крушево

21-22 Ноември 2015 – Галерија

ФИСКАСТ работилница 1: Идентификување политики за анализа, Крушево

20 Ноември 2015 – Галерија

Економско јакнење на крушевската жена, Крушево

18-19, 25-26 Октомври 2014 – Галерија