ВЛИЈАНИЕ

Со својата работа, Finance Think влијае и цели да влијае врз носителите на политиките, директните целни групи и јавниот дискурс, во функција на остварување на својата мисија, преку донесување нови и промена на постојни решенија во регулативата, во дизајнот на политиките, во вештините што ги поседуваат засегнатите страни и врз општиот тек на јавната дебата и разбирањето на јавноста за економско-социјалните процеси.

Овде може да се најдат резимеа на влијанијата на Finance Think во овие три домени на влијание.

Влијание и оценка 2021

Влијание и оценка 2020

Влијание и оценка 2019

Влијание и оценка 2018

Влијание и оценка 2017

Влијание и оценка 2016