ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ

Примарен извор на финансирање на Finance Think претставуваат средства добиени на слободно користење – грантови. Најголем дел од нив доаѓаат од фондови на меѓународни организации, како поддршка на мисијата и активностите на институтот. Секундарен извор на финансирање на институтот се консултантски услуги.

Finance Think не е државна институција, ниту буџетски корисник.