БРИФОВИ ЗА ПОЛИТИКИТЕ

Брифовите за политиките се нередовни публикации на Finance Think. Тие се производ на целокупната работа на тинк-тенкот и може да произлезат од активностите како што се: проекти, кратки анализи, објавени статии, тркалезни маси и слично. Брифовите за политиките се сметаат за моќна алатка за застапување на Finance Think. Тие интензивно се комуницираат со придружните засегнати страни, преку испраќање до релевантните владини агенции или презентирање на заеднички состаноци и средби, и се објавуваат на комуникациските платформи на Институтот.

Изданијата може да се симнат тука:

Бриф за политиките бр. 18

Нови мерки за нови вработувања