Главната цел на летната школа е да се обезбедат знаења, вештини и совети за анализа на податоци кои ќе се користат во анализата и оценувањето на јавните политики од страна на напредни студенти на додипломски студии, магистерски студенти, кандидати за докторски студии и млади научници од областа на економијата. Темата на летната школа е “Анализа на податоци за јавна политика”.

Летната школа ќе се фокусира на градење квантитативни вештини во следните домени:

 • Основна регресија и претпоставки кои лежат во основата на класичниот модел на линеарна регресија
 • Дијагностичко тестирање
 • Вовед во анализа на податоци со Stata (основни команди, визуализации, вкрстени табели)
 • Примена на основите на регресија за пресметување на родовата разлика во платите
 • Селекција во економетријата: моделот на Хекман
 • Селекција во економетријата: Повторени импутации (симулациски вежби)
 • Декомпозиција на Оаксака-Блајндер
 • Квинтална регресија
 • Вовед во анализа на податоци користејќи Р
 • Мешани линеарни модели
  Учесниците ќе имаат можност да ги научат знаењата директно во Stata и R, водени од истакнати регионални научници, вклучително и интерактивни и динамични дискусии.

 

Донатор: Фонд за Западниот Балкан

Партнери: Школата за бизнис и економија при Универзитетот во Сараево и Научно-истражувачкиот центар при Универзитетот во Белград

 

***

Повик за апликации

Recommended Posts