“Мои пари, моја одговорност”: Партиципативно буџетирање во општините во Македонија

Севкупната цел на проектот е да се подобри праксата и учеството на локалните засегнати страни во процесот на локално буџетирање и да се зголеми ефикасноста на трошењето на општински пари.


Посебните цели / задачи на проектот вклучуваат:

 • Зголемување на учеството на локалните заинтересирани страни – граѓанското општество, бизнис заедницата, граѓаните, локалните медиуми – во процесите на локално буџетирање;
 • Зголемување на свеста на локалното население за тоа како трошење на општинските пари влијае на квалитетот на нивниот живот;
 • Зголемување на кредибилитетот и ефикасноста на одлуките на локалните власти во врска со трошењето на јавните пари, како и подигање на свеста за (потребата од) транспарентност во врска со тоа.

За постигнување на целите на проектот, 6 членови на мрежата FISCAST (плус Finance Think) ќе ја претставуваат суштината на целата мрежа во овој проект. Тие беа внимателно избрани од редот на мрежата FISCAST, врз основа на два критериуми: 1) Членови на FISCAST кои имале искуство со одредени општини; и 2) Членови на FISCAST кои имале пристојна соработка со Finance Think (и во рамките на мрежата воопшто) во минатото (во однос на квалитетот на испораки, навременоста, одговорноста и така натаму). Следниве членови на FISCAST обезбедија писмена согласност и овие се почетните општините што ќе бидат опфатени:

 • Квантум Прима – Кавадарци, за покривање: Кавадарци, Неготино
 • Институт ЗИП – Скопје, за покривање: Сарај, Ѓорче Петров
 • Егри Граѓански Центар за одржлив развој – Крива Паланка, за покривање на две или три од: Крива Паланка, Куманово, Старо Нагоричане
 • Иницијативен Глас – Прилеп, за покривање: Прилеп, Кривогаштани
 • Институт ИМАПКТ- Скопје, за покривање: Струмица
 • Центар за управување со промени (ЦУП) – Скопје, за покривање: Центар, Ѓорче Петров (заедно со ЗИП)
 • Finance Think: Крушево, Центар (заедно со ЦУП)

 

Времетраење: Мај 2017 – Мај 2020

Донатор: USAID Civic Engagement Project преку East West Management Institute

 

Поттикнување економска дебата во Македонија, заснована на докази и водена од податоци

Општа цел на оваа акција е да произведе позитивна општествена промена преку зајакнување на економската дебата во Македонија, базирана на докази од спроведени истажувања и водена од економски податоци.

Специфичната цел е да ги оспособи конституентите на ФТ за вклучување во робустна економска дебата и да предложи палета од начини за поттикнување и водење критична и аргументирана економска дебата. Акцијата цели кон постигнување на следните резултати:

 1. Конституентите на ФТ имаат стекнати вештини и знаења за вклучување во и водење на економската дебата, и вештини за вклучување податоци и докази во заеднички каузи.
 2. Економската дебата во Македонија станува покритична, поаргументирана, пожива и поразновидна, и се` почесто вклучува ГО и други актери на граѓанското општество. и
 3. Информираноста на ГО и јавноста во економската дебата станува ажурирана, повеќестрана и тематски поразновидна.

Активностите на акцијата се групирани околу погорните три резултати. Првиот резултат ќе се постигне преку следните активности: работилници за секоја од целните групи, за методи за анализа, синтеза, толкување, визуелизација и користење економски податоци; формирање консултативна група помеѓу ФТ и клучните носители на економски политики, како и работна средба со Советодавниот одбор на ФТ и граѓанските организации, со цел координација и план за подигнување на свесноста и изготвување предлози за користењето на економските податоци и наоди; објавување конкурс за најдобар есеј на темите од ФТ. Вториот резултат ќе се постигне преку следните активности: годишна панел дебата, тркалезна маса, кратки видеа на економски теми, коавторирање и менторирање економска емисија/текст во медиумите, гостување на економските факултети, производтво на графикони, инфографикони, ГИФ-ови, како и учество во медиумите преку кратки изјави и интервјуа. Третиот резултат ќе се постигне преку следните активности: подготовка и публикација на прирачник за методи за анализа на економски податоци, надградба на аналитичките публикации на ФТ, како и ре-таргетирање на дисеминацијата на аналитичките публикации.

 

Времетраење: Мај 2017 – Јули 2018

Донатор: Цивика Мобилитас

 

***

Конкурс за есеј од млади економисти