Главната цел на проектот е да се оцени ефектот од најавената даночна реформа на персоналниот данок на доход.

Специфичните цели вклучуваат:

  • Да се оцени влијанието на најавената даночна реформа врз сиромаштијата, нееднаквоста во доходот, однесувањето на вработеноста и буџетот на земјата;
  • Да се процени рефлектираното и очекуваното однесување на засегнатите страни (работодавци и вработени);
  • Да ги насочи креаторите на политиките да донесуваат информирани одлуки врз основа на докази, податоци и препораки;
  • Да се зголеми јавната свест за потенцијалното влијание на најавената даночна реформа.

 

Донатор: Balkan Monitoring Public Finance / Аналитика Тинк Тенк

Времетраење: јануари-август 2019

 

Recommended Posts