Следење на проценката на социо-економското влијание на КОВИД-19 врз децата

Целта на следењето на проценката на социјалното и економското влијание на КОВИД-19 врз децата е да се генерираат сценарија и проширени предлози за политика во ситуација кога е сигурно дека ова ќе биде долготрајна криза, од здравствена и од социо-економска перспектива, и каде што можеме да ја потврдиме валидноста на првичните претпоставки за нејзината природа и времетраење.

Донатор: УНИЦЕФ

Времетраење: декември 2020 година – март 2021 година

Родово одговорно буџетирање во време на пандемија

Проектот е насочен кон подобрување на позицијата на жените и намалување на родовата нееднаквост на пазарот на труд, на долг рок. Со детално испитување на употребата на родово одговорно буџетирање во активните мерки за вработување ќе се направи подлога за дизајн на нови мерки и модели за подобрување на положбата на жените на пазарот на труд и ублажување на социо-економските последици од кризата и/или ќе се дадат препораки за редизајн на постоечките мерки со цел дизајн на родово одговорни мерки мерки што најмногу одговараат на потребите и карактеристиките на жените.

Донатор: Центар за истражување и креирање политики преку Мрежа за родово одговорно буџетирање

Рок: декември 2020 – мај 2021

Брза проценка на влијанието на Ковид-19 врз избрани локални програми и поддршка на локалното планирање и буџетирање како одговор на непосредните социо-економски потреби на жените и мажите

Целта на овој проект е да обезбеди поддршка во развојот на брза проценка на влијанието на Ковид-19 врз избрани локални програми и да го поддржи локалното планирање и буџетирање како одговор на непосредните социо-економски потреби на жените и мажите.

Овој предлог ги предвидува следниве активности:

 • Канцелариска анализа на буџетите на ЕЛС за 2020 година со цел да се мапира предвидените родово-одговорни програми, нивно категоризирање и компаративна анализа со локалните политики и стратегии за еднакви можности помеѓу мажите и жените, со цел да се процени колку локални програми и средства се алоцирани директно за жени, пред Ковид-кризата.
 • Длабински интервјуа со службеници на ЕЛС за детално да се дискутираат интервенциите за одговор на ЕЛС за решавање на потребите на локалниот граѓанин, во врска со родовото влијание.
 • (Он-лајн) фокус-групи со локални граѓани за да се оцени нивното искуство и став кон мерките за одговор на ЕЛС во справување со влијанието од Ковид-19.

Сите активности ќе резултираат во кратка анализа на родовата буџетска политика (15-18 страници) за секоја ЕЛС одделно, со вклучена проценка на интервенциите за одговор на ЕЛС од родова перспектива, како и политика и препораки за подобрување на процесот на родово буџетирање во пост-Ковид периодот.

Донатор: UN Women Скопје

Времетраење: октомври 2020 – март 2021

Оценка на ефектите од Ковид-19 врз сиромаштијата, со фокус врз најранливите категории граѓани

Целта на овој проект е да го процени ризикот од сиромаштија наметнат од Ковид-19 кризата, со посебен осврт кон групите најизложени на социјален ризик, и да ја подигне информираноста и свесноста за искористување на мерката за олеснет влез во системот на гарантирана минимална помош.

Специфични цели:

 1. Да изврши оценка/симулација на ефектот од Ковид-19 кризата врз сиромаштијата, со посебен осврт на сиромаштија по пол;
 2. Да изврши квалитативна оценка за ефектот од Ковид-19 кризата врз целните групи: Жените и младите во социјален ризик, неформалните работници, примателите на социјална помош и Ромите;
 3. Да ги оцени фискалните импликации од мерката за релаксирање на критериумите за стекнување гарантирана минимална помош;
 4. Да ја подигне информираноста и свесноста за олеснетиот влез во системот за гарантирана минимална помош;
 5. Да предложи мерки за политиките базирани на докази, со потенцијално потесно таргетирање на целните групи.

 

Донатор: Генерален секретаријат при Влада на РСМ

Времетраење: Јули-Декември 2020

 

Понатаму од доходната нееднаквост во Северна Македонија

Целта на проектот е да обезбеди преглед на нееднаквостите во Северна Македонија понатаму од доходот, т.е. нееднаквости во можностите во четири критични области: образование, здравство, пазар на труд и правда.

 

Нарачател: УНДП

Времетраење: декември 2019 година – јануари 2020

 

Родова еднаквост на работното место: Мониторинг на локално ниво

Главната цел на проектот е промоција и поттикнување родова еднаквост и недискриминација при вработување и на работното место.

Краткорочните цели на проектот вклучуваат: 1) да се проценат ставовите на работодавачите за родовата нееднаквост и дискриминација при вработување и на работното место и механизмите за нивно спречување и заштита; 2) да се испитаат искуствата на работниците во врска со родовата нееднаквост и дискриминација и да се процени дали тие се сведуваат на изолирани случаи или се систематска појава; 3) да им помогне на креаторите на политиките да донесуваат информирани одлуки засновани врз докази, податоци и препораки; 4) да се поттикне социјален дијалог помеѓу клучните засегнати страни (работници, работодавци и носители на политики); 5) да се зголеми јавната свест за регулаторната рамка за заштита од родова нееднаквост и дискриминација при вработување и на работното место.

 

Донатор: Фондација отворено општество

Времетраење: ноември 2019 – мај 2020

 

Добар или лош данок? Реформирање на македонскиот персонален данок на доход

Главната цел на проектот е да се оцени ефектот од најавената даночна реформа на персоналниот данок на доход.

Специфичните цели вклучуваат:

 • Да се оцени влијанието на најавената даночна реформа врз сиромаштијата, нееднаквоста во доходот, однесувањето на вработеноста и буџетот на земјата;
 • Да се процени рефлектираното и очекуваното однесување на засегнатите страни (работодавци и вработени);
 • Да ги насочи креаторите на политиките да донесуваат информирани одлуки врз основа на докази, податоци и препораки;
 • Да се зголеми јавната свест за потенцијалното влијание на најавената даночна реформа.

 

Донатор: Balkan Monitoring Public Finance / Аналитика Тинк Тенк

Времетраење: јануари-август 2019

 

Анализа на податоци за студиите за дијагностика и јавни финансии во Македонија

Целта на проектот е да обезбеди позадински пресметки во Стата за да ја поддржи подготовката на две студии: Дијагностичка студија за земјата и Преглед на јавните финансии од страна на Светската банка, врз основа на податоците од АРС, АПУЖ и АПД.

 

Донатор: Светска банка

Времетраење: декември 2017 – јуни 2018 година

 

Родово-одговорен буџет на град Скопје

Целта на ова истражување е да ги идентификува јазовите во родовите политики и во имплементацијата на родово-сензитивен буџет на Град Скопје, како и да даде соодветни препораки за надминување на јазовите.

Истражувањето ќе даде потесен осврт на економскиот аспект на овие политики. Истражувањето ќе биде во три насоки: анализа на постоечки политики и имплементација, пристап до јавни услугии пазар на труд (градинки, училишта и здравствени услуги), родово сензитивно буџетирање.

 

Времетраење: септември – ноември 2016

Донатор: Центар за истражување и креирање политики

 

“Heroes and she-roes”: Знаење за анализа и застапување за еднакви плаќања на жените и мајките во Македонија (SHE-ROES)

Целта на овој проектот е точно да се измери родовиот јаз во платите (разликата во платите меѓу мажите и жените) и мајчинскиот јаз во платите (разликата во платите помеѓу мајките и бездетните жени) во Македонија и да се застапуваат решенија овие јазови.Во претходните истражувања е докажано дека Македонија се соочува со родов и мајчински јаз во плата од 12,5% и 8,7%, соодветно. Сепак, голем дел од жените остануваат надвор од пазарот на трудот и затоа не може да се земат предвид кога се пресметуваат овие јазови (бидејќи за нив нема набљудувана плата). Ова ги прави горенаведените бројки неточни, бидејќи веројатно е дека жените кога остануваат надвор од пазарот на трудот, тие не се случајно избрани да не работат. Оттука, главен предизвик е да се стекне знаење за правилно пресметување на јазовите во платите, односно економетриско (техничко) знаење за решавање на селективноста на пазарот на трудот.

Проектот предвидува активности во три столба:

 1. Професионален развој преку градење капацитет и директен трансфер на знаење.
 2. Заеднички истражувања.
 3. Градење на мрежи за застапување, промоција и соработка после проектниот циклус

 

Донатор: Know-how Exchange Program  – Австрија преку Централноевропската иницијатива

Партнер во проектот (давател на know-how): Виенски институт за меѓународни економски студии

Времетраење: ноември 2015 – јануари 2017

 

***

Видео – Родовиот јаз во платите во Македонија низ перспективата на 5 жени

 

Почетна средба, Виена, 21-22 декември 2015 – Агенда – Галерија

Обука “Економетриски методи за анкетни податоци”, Виена, 28-30 јануари 2016 – Агенда – Галерија

Истражувачки престој, Виена, 31 јануари – 3 февруари 2016 – Агенда

Работен состанок во Федералното Министерство за образование и жени, Виена, 1 февруари 2016 – Галерија

Конкурс за цртеж и стрип– Flyer – Call – Галерија и наградени

Работилница „Родов и мајчински јаз во платите: Политики, податоци и економетриски методи“, Скопје, 5 јули 2016 – Повик – Галерија

Тркалезна маса „Жените на пазарот на труд: Стереотипи и предизвици“, Скопје, 6 јули 2016 – Покана и агенда – Press release – Галерија

Истражувачки престој, Виена, 19 – 24 септември 2016 – Агенда – Галерија

Истражувачки семинари посетени во wiiw (Галерија):

 • “Иновативна истрајност и модели на раст на фирми” Дарио Гуарашио од Универзитетот во Рим “Сапиенца”, 19 септември 2016
 • “За иднината на Европската Монетарна Унија (ЕМУ): Таргетирани реформи наместо поголема фискална интеграција” Ана Иара, Европска Комисија – Генарален Секретеријат, 20 септември 2016
 • „Просторот за индустриска политика во Европа“, Марио Пианта, 22 септември 2016
 • “Скромно закрепнување во Истокот – нова неизвесност поради Брегзит, економските односи на Австрија со регионот и долгорочните структурни промени во ЦЕСЕЕ земјите” Марио Холзнер, 23 септември 2016
 • „Поврзаноста во Централна Азија“ – меѓународна работилница, 15-16 декември 2016.

Работен состанок со родов експерт во Виенскиот универзитет за економија и бизнис, Виена, 22 септември 2016 – Галерија

Истражувачки престој, Виена, 14-15 декември 2016 – Агенда

Економски форум: „Родово еднакви плати за повисок економски раст“ – Скопје, 30 јануари 2017 – Агенда– Галерија– Родово одговорни компании

 

***

ФТ Коментар бр. 10 на економските аспекти на Националната Стратегија за родова еднаквост 2013 – 2020

Инфо-графикон

Шоукарта за застапување

Бриф за политиките бр. 15: Родовиот јаз во платите му штети на економскиот раст

Надградба на ЕдПлаКо-МК

Прирачник за правилна пресметка на јазовите