Визуелизација на родовиот јаз во платите во Македонија: Демистификација на платите и застапување за намалување на јазот

Целта на овој проект е да се подигне свеста за родовата дискриминација во платтите во Македонија.

Проектот се базира на тековен проект и се состои од два столба: i) пресметување на родовиот јаз во платите во Македонија, откако ќе се земат предвид карактеристиките на работниците и селективната пристрасност; и ii) градење на EdPlaKo-МК веб алатката која им овозможува на поединците да ги тестираат своите родово-неутрални плати, а на компаниите да ги тестираат своите платни систем против родова дискриминација. Основната цел на овој проект се состои од визуелизација на родовиот јаз во платите во Македонија, која ќе биде додадена на сајтот EdPlaKo-МК, како и преку два флаери, така како што ќе понуди дополнителни информации за родовиот јаз во платите на ниво на сектор, занимање, возраст, искуство и образование, и понатаму ќе го промовира EdPlaKo-МК.

 

Траење: 7 месеца (2015)

Донатор: TTF Open Society Foundations

 

***

Веб алатка ЕдПлаКо-МК

Флаер 1 – Денот на жената, галерија

Експертско мислење во „Лице в Лице“

Флаер 2 – Дисеминација преку месечникот „Економија и Бизнис“

 

***

Видео – Родовиот јаз во платите во Македонија низ перспективата на 5 жени

 

Дали мајчинството објаснува дел од родовиот јаз во платите во Македонија?

Целта на ова истражување е да го оцени придонесот на мајчинскиот јаз во платите за родовиот јаз во платите во Македонија, по разгледување на карактеристиките на работниците и селективната пристрасност на пазарот на трудот, за делот од населението во доба на одгледување деца.

Особено, имаме за цел да оцениме до која мера природната улога на жените да раѓаат и да имаат деца потенцијално влијае врз родовиот јаз во платите. Неодамнешната студија (Петрески и др. 2014), го оцени приспособениот родов јаз во платите во Македонија на 5,7%. Сепак, мајчинството се уште може да објасни некој дел од овој јаз и прелиминарните описни анализи сугерираат дека тоа, најверојатно, го прави јазот пристрасен нагоре. Ова укажува на тоа дека откако ќе се земе предвид мајчинскиот јаз во платите, необјаснетиот родов јаз во платите во Македонија (дискриминаторската плата) може да биде дури и помал. Литературата изобилува со анализи на родовиот јаз корегиран за селективноста и мајчинскиот јаз во платите, поединечно, но спојувањето на двете литератури, како и оценката на овие јазови заедно и во исто време со корекција на селективноста, е ретко. Оттука, ова истражување користи нов методолошки пристап. Имено, јазовите ќе ги оцениме со импутирање на платите на невработените и неактивните, со претпоставување на позицијата на нивната плата во однос на медијалната плата. Потоа импутираните примероци ќе бидат споредени со основниот примерок и ќе се добие големината на пристрастноста поради селективноста. Прилично стандардните Хекман оценки ќе бидат прикажани за споредба. Потоа ќе се примени Блајндер-Оахака декомпозиција на импутираните примероци, за да се разграничи објаснетиот и необјаснетиот дел од родовиот и мајчинскиот јаз во платите, давајќи слика за придонесот на вториот во првиот. Не-параметарски алтернативи на декомпозицијата ќе се искористат како проверки на стабилноста на наодите. Ќе се користи Анкетата на приходи и услови за живеење (2010).

 

Донатор: CERGE-ЕИ и Глобалната мрежа за развој (RRC-15)

Времетраење: 1 година (2015)

 

***

Презентација на Работилницата на ЦЕРГЕ-ЕИ / ГДН во Прага, Август 16-17, 2015.

Работен материјал

 

Анализа на родовиот јаз во платите кога жените се високо неактивни: Докази од повторени импутации со Македонски податоци

Целта на ова истражување е да се испита дали родовиот јаз во вработувањето може да го објасни родовиот јаз во платите и да развие веб-базирана развојна алатка за да се справи со родовата нееднаквост во платите во Македонија.

Македонскиот пазар на труд се карактеризира со релативно голема родова нееднаквост во вработеноста, заедно со значителна родова нееднаквост во платите. Овие нееднаквости се зголемуваат при пониски нивоа на образование. Целта на ова истражување е да се испита дали родовиот јаз во вработувањето може да фрли малку повеќе светло врз родовиот јаз во платите. Особено ниско-до-средни квалификуваните жени во Македонија може да влијаат врз родовиот платен јаз поради нивната неактивност, што може да се должи на одгледувањето деца, неплатени семејни работнички, високата резервациска плата и дознаките што ги добиваат од машки мигранти. Овој проект предлага да се истражат овие аспекци со проценка на родовиот платен јаз прилагоден за карактеирстиките на работниците и со корегирана селективна пристрастност на оценките за различни нивоа на вештини во Република Македонија. Емпирискиот приод ќе се базира на симулирање на распоредот на платите што би преовладал ако изборот да се работи е целосно случаен. Како иновативен пристап кон ова прашање, ќе искористиме техники на алтернатива импутација кои не бараат претпоставки на реалното ниво на платите што недостасуваат во распоредот, што обично се бара во пристапот на мечирање, ниту пак бараат произволни исклучувачку ограничувања присутни во двофазниот Хекманов модел за избор на примерок. На ниво на политики, прашањето доби на значење и Владата одговори со формирање комисии за еднакви можности на национално и локално ниво, но проблемот на родовата (платна и вработувачка) дискриминација не е решен. Нашето истражување може да фрли нова светлина врз ова прашање и да помогне во 1) осмислување поцелосна стратегија за еднакви можности за вработување, и, уште поважно, 2) воспоставување на ЕдПлаКо-МК како веб-алатка која ќе служи како стандард за помош на работодавачите (јавни и приватни) да развијат најдобри практики за фер вработување и надоместок.

 

Донатор: Глобална мрежа за развој и Владата на Јапонија

Времетраење: 2013-2015 (две години)

 

***

Труд во Journal of Labor Research

ЕдПлаКо-МК веб алатка

Видео – Родовиот јаз во платите во Македонија низ перспективата на 5 жени

EдПлаКо-MK: Алатка за поголема родова еднаквост во платите во Македонија

Целта на проектот е да развие онлајн механизам/алатка и да покрене свесност за поголема праведност во плаќањата помеѓу мажите и жените во Македонија.

Краткорочни цели:

  • Да изгради интернет платформа ЕдПлаКо-МК, на којашто секоја индивидуа и институција ќе може, врз база на своите карактеристики, да ја оцени сопствената плата;
  • Да го популаризира ЕдПлаКо-МК помеѓу фирмите и државните институции во Македонија, како „етикета“ чие стекнување ќе го обележи работодавецот како фер плаќач;
  • Да дизајнира мини прирачник за користење на ЕдПлаКо-МК и истиот да го дисеминира до вработените и индните вработени, со што ќе ја зголеми неговата полуларност на индивидуално ниво;
  • Да лобира за вградување на лиценцирањето кај ЕдПлаКо-МК кај владините институции (главно, во Стратегијата за родова еднаквост).

 

Донатор: Програма за развој на Обединетите Нации

Времетраење: 2014 (6 месеци)

 

***

ЕдПлаКо-МК веб алатка

Видео – Родовиот јаз во платите во Македонија низ перспективата на 5 жени