Целта на овој проектот е точно да се измери родовиот јаз во платите (разликата во платите меѓу мажите и жените) и мајчинскиот јаз во платите (разликата во платите помеѓу мајките и бездетните жени) во Македонија и да се застапуваат решенија овие јазови.Во претходните истражувања е докажано дека Македонија се соочува со родов и мајчински јаз во плата од 12,5% и 8,7%, соодветно. Сепак, голем дел од жените остануваат надвор од пазарот на трудот и затоа не може да се земат предвид кога се пресметуваат овие јазови (бидејќи за нив нема набљудувана плата). Ова ги прави горенаведените бројки неточни, бидејќи веројатно е дека жените кога остануваат надвор од пазарот на трудот, тие не се случајно избрани да не работат. Оттука, главен предизвик е да се стекне знаење за правилно пресметување на јазовите во платите, односно економетриско (техничко) знаење за решавање на селективноста на пазарот на трудот.

Проектот предвидува активности во три столба:

  1. Професионален развој преку градење капацитет и директен трансфер на знаење.
  2. Заеднички истражувања.
  3. Градење на мрежи за застапување, промоција и соработка после проектниот циклус

 

Донатор: Know-how Exchange Program  – Австрија преку Централноевропската иницијатива

Партнер во проектот (давател на know-how): Виенски институт за меѓународни економски студии

Времетраење: ноември 2015 – јануари 2017

 

***

Видео – Родовиот јаз во платите во Македонија низ перспективата на 5 жени

 

Почетна средба, Виена, 21-22 декември 2015 – Агенда – Галерија

Обука “Економетриски методи за анкетни податоци”, Виена, 28-30 јануари 2016 – Агенда – Галерија

Истражувачки престој, Виена, 31 јануари – 3 февруари 2016 – Агенда

Работен состанок во Федералното Министерство за образование и жени, Виена, 1 февруари 2016 – Галерија

Конкурс за цртеж и стрип– Flyer – Call – Галерија и наградени

Работилница „Родов и мајчински јаз во платите: Политики, податоци и економетриски методи“, Скопје, 5 јули 2016 – Повик – Галерија

Тркалезна маса „Жените на пазарот на труд: Стереотипи и предизвици“, Скопје, 6 јули 2016 – Покана и агенда – Press release – Галерија

Истражувачки престој, Виена, 19 – 24 септември 2016 – Агенда – Галерија

Истражувачки семинари посетени во wiiw (Галерија):

  • “Иновативна истрајност и модели на раст на фирми” Дарио Гуарашио од Универзитетот во Рим “Сапиенца”, 19 септември 2016
  • “За иднината на Европската Монетарна Унија (ЕМУ): Таргетирани реформи наместо поголема фискална интеграција” Ана Иара, Европска Комисија – Генарален Секретеријат, 20 септември 2016
  • „Просторот за индустриска политика во Европа“, Марио Пианта, 22 септември 2016
  • “Скромно закрепнување во Истокот – нова неизвесност поради Брегзит, економските односи на Австрија со регионот и долгорочните структурни промени во ЦЕСЕЕ земјите” Марио Холзнер, 23 септември 2016
  • „Поврзаноста во Централна Азија“ – меѓународна работилница, 15-16 декември 2016.

Работен состанок со родов експерт во Виенскиот универзитет за економија и бизнис, Виена, 22 септември 2016 – Галерија

Истражувачки престој, Виена, 14-15 декември 2016 – Агенда

Економски форум: „Родово еднакви плати за повисок економски раст“ – Скопје, 30 јануари 2017 – Агенда– Галерија– Родово одговорни компании

 

***

ФТ Коментар бр. 10 на економските аспекти на Националната Стратегија за родова еднаквост 2013 – 2020

Инфо-графикон

Шоукарта за застапување

Бриф за политиките бр. 15: Родовиот јаз во платите му штети на економскиот раст

Надградба на ЕдПлаКо-МК

Прирачник за правилна пресметка на јазовите

 

Recommended Posts