Општата цел на проектот е да се зголеми активацијата на лицата кај кои постои ризик од социјално исклучување од пазарот на трудот, преку подобрување на нивните вештини, образование, обука и олеснување на нивната целосна интеграција во општеството и пазарот на трудот.

Оваа општа цел е расчленета на специфични цели кои вклучуваат конкретни интервенции на три фронта:

  • Цел 1: Подобрување на ефикасноста во вработувањето и социјалните услуги, како начин на унапредување на социјалното вклучување на ранливите и маргинализираните групи, преку помагање на стручните лица од Центрите за вработување и Центрите за социјална работа во развој на нови вештини како Ментори за социјално вклучување;
  • Цел 2: Оспособување на ранливите и маргинализираните групи и вградување вештини и искуство потребни за надминување на пречките со кои се среќаваат на патот кон долгорочна работа и независност, преку програма за обука пред вработување и обезбедување работа или стажирање во локалните бизниси и социјални претпријатија;
  • Цел 3: Поттикнување подобрувања во обезбедувањето услуги со дизајнирање нови услуги за поддршка на семејства, подигање на јавната свест, како и развивање ефективни партнерства меѓу клучните чинители (локална самоуправа, владини институции, невладини организации кои се вклучени во испорака на услугите, социјални партнери, даватели на образование и обука) за да се произведат резултати на теренот.

 

Донатор: Европска Комисија – Инструмент за претпристапна помош

Партнер: Центар за грижа на деца и семејства (КМОП) – Атина, Грција

Времетраење: 20 месеци (Јануари 2016 – Август 2017)

 

***

ПОВИК ЗА УЧЕСТВО НА ОБУКА за зголемување на вработливоста на социјално ранлива категорија граѓани –  – ПРИЈАВА за обука

Билтен 1 2

Конкурс за уметничко дело – Извештај и оценка

Обуки за лица со ризик од социјално исклучување – Скопје– Охрид– Велес– Куманово

Бриф за политиките бр. 17 – Може ли социјалното менторство да ја зголеми вработливоста во земјава?

Прирачник за ментори – Протокол со мерки и услуги – Насоки за практична работа

Завршна конференција “Нови мерки за нови вработувања” – Aгенда – Галерија

 

***

ПОВИЦИ И ТЕНДЕРИ

Повик за тендер 02-279 – Барање за доставување понуда – Образец на понудата

Повик за тендер 02-295 – Барање за доставување понуда – Oбразец на понудата

Повик за тендер 02-315 – Барање за доставување понуда – Образец на понудата

Повик за тендер 02-316 – Барање за доставување понуда – Образец на понудата

Повик за тендер 02-325 – Барање за доставување понуда – Образец на понудата

Повик за тендер 02-377 – Барање за доставување понуда – Образец на понудата

Повик за тендер 03-213 – Барање за доставување понуда – Образец на понудата

Повик за тендер 03-221 – Барање за доставување понуда – Образец на понудата

Повик за тендер 02-411 – Барање за доставување понуда – Образец на понудата

Оглас за вработување

Барање за понуда – преведувач

Повик за тендер – Обучувач 02-198/01

Повик за тендер – Експерт 03-337/01

Оглас за вработување – Финансиски службеник

Повик за компании

Повик за тендер 02-83 – Барање за понуда – Образец

 

Recommended Posts