Следење на проценката на социо-економското влијание на КОВИД-19 врз децата

Целта на следењето на проценката на социјалното и економското влијание на КОВИД-19 врз децата е да се генерираат сценарија и проширени предлози за политика во ситуација кога е сигурно дека ова ќе биде долготрајна криза, од здравствена и од социо-економска перспектива, и каде што можеме да ја потврдиме валидноста на првичните претпоставки за нејзината природа и времетраење.

Донатор: УНИЦЕФ

Времетраење: декември 2020 година – март 2021 година

Премостувачки мерки за ублажување на последиците од Ковид-19

Целта на проектот е да развие предлог мерки за ублажување на последиците од Ковид-19, како форма на операционализација на документот од Обединетите нации „Северна Македонија: Рамка на одговор на ООН на КОВИД-19 (CRF)“.

Клиент: УНДП

Времетраење: Јули – Ноември 2020

Оценка на ефектите од Ковид-19 врз сиромаштијата, со фокус врз најранливите категории граѓани

Целта на овој проект е да го процени ризикот од сиромаштија наметнат од Ковид-19 кризата, со посебен осврт кон групите најизложени на социјален ризик, и да ја подигне информираноста и свесноста за искористување на мерката за олеснет влез во системот на гарантирана минимална помош.

Специфични цели:

  1. Да изврши оценка/симулација на ефектот од Ковид-19 кризата врз сиромаштијата, со посебен осврт на сиромаштија по пол;
  2. Да изврши квалитативна оценка за ефектот од Ковид-19 кризата врз целните групи: Жените и младите во социјален ризик, неформалните работници, примателите на социјална помош и Ромите;
  3. Да ги оцени фискалните импликации од мерката за релаксирање на критериумите за стекнување гарантирана минимална помош;
  4. Да ја подигне информираноста и свесноста за олеснетиот влез во системот за гарантирана минимална помош;
  5. Да предложи мерки за политиките базирани на докази, со потенцијално потесно таргетирање на целните групи.

 

Донатор: Генерален секретаријат при Влада на РСМ

Времетраење: Јули-Декември 2020

 

Одговор на социо-економските ефекти од КОВИД-19 преку поддршка на ранливите групи на ниско-платени работници, работници кои се дел од неформалната економија и привремено вработени работници ОДГОВОР НА СОЦИО-ЕКО

Основна цел на проектот е намалување на социо-економските последици од кризата предизвикана од Ковид-19 врз ранливите категории работници.

 

Краткорочни цели на проектот вклучуваат:

  1. Да се измерат социо-економските ефекти од Ковид-кризата врз ранливите категории работници,
  2. Да се испитаат ставовите и искуствата на целните групи за социо-економските ефекти на кризата и искористеноста на владините мерки и помошти,
  3. Да им се помогне на креаторите на политиките да донесуваат информирани одлуки засновани врз докази, податоци и препораки, односно нови мерки и интервенции за ублажување на последиците од кризата врз ранливите категории работници,
  4. Да се зголемат капацитетите за застапување на локалните здруженија, со цел навремено и информирано застапување на ранливите категории работници пред носителите на политики,
  5. Да се зголеми јавната свест за социо-економските ефекти од кризата, расположливите мерки за справување со неа и потребата од воведување нови мерки и политики насочени кон овие категории работници.

 

Донатор: Фондација Отворено општество Македонија

Времетраење: Јули 2020 – Јуни 2021

 

Социоекономска проценка на средно- до долгорочните ефекти од Ковид-19 врз секторите сврзани со децата

Целта на проектот е да изврши квалитативна и квантитативна оценка на средно- до долгорочните ефекти од Ковид-19 врз секторите сврзани со децата, и тоа: социјална заштита, образование и здравствена заштита.

Анализата ќе изврши квантитативна симулација, преку користење микро-податоци, на ефектите од кризата врз детската сиромаштија и сврзани индикатори. Во посебен дел, анализата ќе се фокусира врз импликациите од и врз јавните финансии во однос на наведените сектори.

 

Клиент: УНИЦЕФ

Времетраење: Мај-Јуни 2020

 

Родова еднаквост на работното место: Мониторинг на локално ниво

Главната цел на проектот е промоција и поттикнување родова еднаквост и недискриминација при вработување и на работното место.

Краткорочните цели на проектот вклучуваат: 1) да се проценат ставовите на работодавачите за родовата нееднаквост и дискриминација при вработување и на работното место и механизмите за нивно спречување и заштита; 2) да се испитаат искуствата на работниците во врска со родовата нееднаквост и дискриминација и да се процени дали тие се сведуваат на изолирани случаи или се систематска појава; 3) да им помогне на креаторите на политиките да донесуваат информирани одлуки засновани врз докази, податоци и препораки; 4) да се поттикне социјален дијалог помеѓу клучните засегнати страни (работници, работодавци и носители на политики); 5) да се зголеми јавната свест за регулаторната рамка за заштита од родова нееднаквост и дискриминација при вработување и на работното место.

 

Донатор: Фондација отворено општество

Времетраење: ноември 2019 – мај 2020

 

Оценка на потребите од социјални услуги на општинско ниво

Целта на проектот е да изврши оценка на потребите од социјални услуги во сите 80 општини на територијата на Северна Македонија.

 

Клиент: Министерство за труд и социјална политика (Проект за подобрување на социјалните услуги)

Времетраење: Август – Ноември 2019