Отклучување на женскиот економски потенцијал – понатаму од родовите граници

Целта на оваа акција е да ги поттикне и да им овозможи на жените да го достигнат својот целосен потенцијал на пазарот на трудот, со посебен фокус на продуктивноста.

Специфични цели се:

  1. Да се идентификуваат двигателите на ниското учество на жените на пазарот на трудот и женската продуктивност, преку производство на докази и генерирање знаење;
  2. Да се нагласи важноста на пристојните работни места, стимулативната средина, работните услови и системската поддршка како двигатели на продуктивноста и женскиот потенцијал, преку пилотирање мерки во „Комфи Ангел“ и во соработка со бизнис секторот;
  3. Да се стимулира дијалог за политиките меѓу релевантните чинители (креатори на политики, бизнис сектор, синдикати);
  4. Да се застапуваат политики кои овозможуваат пристојни работни места и стимулативна средина која ќе ја зголеми женската продуктивност.

Донатор: Британска амбасада во Скопје

Оценка на наодите од пилот-мерката „Направи ја декларираната работа привлечна за работодавачите и работниците.“

Целта на проектот е да се оценат наодите од пробната мерка “Направете го декларираниот работен однос привлечен за работодавачите и работниците”, да се вградат во македонскиот правен и економски контекст и да се предложат решенија што го поддржуваат преодот кон формалност.

Клиент: Меѓународна организација на трудот

Усогласување на базата на податоци за политиките на пазарот на трудот на Западен Балкан со ЕУ и јакнење на капацитетите на партнерите од ЗБ

Целта на проектот е да се оцени неусогласеноста помеѓу тековните практики на економиите од Западен Балкан и методологијата на статистиката на ЕУ за политики на пазарот на труд и да се понудат патокази на клучните засегнати страни за усогласување со практиките на ЕУ.

Донатор / Клиент: Регионален совет за соработка (RCC)

Партнери: Членови на WEBecon, предводени од основачкиот член CREDI

Одржлив дизајн на политики сврзани со повеќедимензионалната детска сиромаштија

Целта на проектот е да ги зголеми капацитетите на Државниот завод за статистика за рутинско мерење и следење на повеќедимензионалната детска сиромаштија, да воспостави повеќедимензионален механизам на засегнати страни за дизајнирање покохерентни политики и да ги зголеми знаењето и свесноста на засегнатите страни за важноста на повеќедимензионалниот пристап на политиките.

Донатор: УНИЦЕФ

Времетраење: јули 2023 – март 2024 година

Акција во ôд: Мониторинг, оценка и предлози за антикризни мерки во услови на тесен буџет

Општата цел на акцијата е да ги анализира и следи буџетските трошења за антикризните мерки, на национално и локално ниво, и да предложи модификација и/или нови мерки во услови на нагласена потреба од рационализација на трошењето на јавните пари.

Continue reading

Знаење, мерки и дијалог на политиките за заштита на децата од кризата со храна и енергија

Примарната цел на проектот е да генерира докази за влијанието на кризата со храна и енергија врз севкупната и детската сиромаштија, како и сиромаштијата со храна и енергетската сиромаштија, кои ќе се користат како основа за дизајнирање патоказ за мерки на политиките на национално ниво .

Донатор: УНИЦЕФ

Времетраење: декември 2023 – февруари 2024 година

Отворен Балкан: Слободно регионално движење на работната сила во услови на недостиг од квалификувани работници?

Целта на проектот е да оцени како слободното движење на (квалификуваната) работна сила во Иницијативата Отворен Балкан ќе влијае врз пазарот на труд во Северна Македонија, а со тоа да поттикне аргументирана дебата и прилагодување на политиките за максимизирање на користите и минимизирање на ризиците.

Специфичните цели вклучуваат:

  • Генерирање знаење за тоа како слободното движење на (квалификуваната) работна сила вградено во Иницијативата Отворен Балкан ќе влијае врз пазарот на труд во земјава;
  • Поттикнување јавна дебата за користите и предизвиците од прашањето, базирана на докази;
  • Придонес кон економските политики поврзани со пазарот на труд и билатералните договори за социјално осигурување, во контекст на имплементацијата на барањата од оваа Иницијатива.

Донатор: Фондација Отворено општество Македонија

Времетраење: Септември 2022 – Септември 2023

Следење на проценката на социо-економското влијание на КОВИД-19 врз децата

Целта на следењето на проценката на социјалното и економското влијание на КОВИД-19 врз децата е да се генерираат сценарија и проширени предлози за политика во ситуација кога е сигурно дека ова ќе биде долготрајна криза, од здравствена и од социо-економска перспектива, и каде што можеме да ја потврдиме валидноста на првичните претпоставки за нејзината природа и времетраење.

Клиент: УНИЦЕФ