Внимавајте на јазот помеѓу буџетските ставки и програмите од Националната стратегија за намалување на сиромаштијата

Целта на проектот е да ја зголеми ефективноста и искористеноста на програмите за намалување на сиромаштијата, преку зголемување на транспарентноста на буџетските ставки поврзани со неа и информираноста на граѓаните за нив.

Краткорочни цели:

  • Идентификување и мапирање на слабите точки на поврзување помеѓу буџетските ставки и програмите за намалување на сиромаштијата;
  • Зголемување на информираноста и свесноста на граѓаните за програмите за намалување на сиромаштијата за кои тие може да се подобни;
  • Зголемување на информираноста на граѓанскиот и истражувачкиот сектор за ефективноста на реализацијата (буџетското трошење) на програмите за намалување на сиромаштијата.

 

Донатор: USAID и Фондација Отворено Општество Македонија

Времетраење: 2013-2014 (10 месеци)

 

***

 

Бриф за политиките: “Како да се зголеми ефективноста и искористеноста на програмите за намалување на сиромаштијата?”

Одговор од Министерството за труд и социјална политика

Мини-интервју за националната двојазична Алсат-М

Тематски Графометрикс

Статија за магазинот „Лице в Лице“

 

 

 

 

Прирачник: Внимавајте на јазот меѓу буџетските ставки и програмите од Националната стратегија за намалвање на сиромаштијата MKD верзија – АЛБ верзија

Тематска интернет страница: www.siromastija.mk

 

 

 

 

Самовработеност на младите во домаќинства што примаат дознаки во Македонија

Овој проект има за цел да истражи како дознаките може да се користат за поддршка на претприемачките активности на невработените млади во домаќинства што примаат дознаки, во услови на глобална економска криза, затегнати кредитни услови, недостаток на капитал за финансирање и дисфункционален пазарот на трудот.

Ниското создавање работни места и високата невработеност се најважните проблеми на Македонија. Стапката на невработеност на младите од 55% останува упорно висока. Од друга страна, Македонија добива дознаки од миграцијата во износ од над 20% од БДП на годишно ниво. Нивната употреба, сепак, во голема мера останува непозната. Овој проект има за цел да истражи како дознаките може да се искористат за поддршка на претприемачките активности на невработените млади во домаќинствата што примаат дознаки, во услови на глобална економска криза, затегнати кредитни услови, недостаток на капитал за финансирање и дисфункционалност на пазарот на трудот. Ќе ја искористиме Анкетата за дознаки спроведена во септември / октомври 2012 година, да се ја истражиме веројатноста дека еден млад човек ќе влезе во само-вработување ако неговото / нејзиното домаќинство добива дознака. Предлагаме две техники: i) вкрстување според оценка на сличности, со цел да се најде слично, во карактеристики, домаќинство кое не добива дознаки и б) пристап на инструментални променливи, со цел да се земе предвид потенцијалната ендогеност на дознаките во однос на одлуката да се воспостави сопствената фирма. Очекуваме дека наодите ќе ни овозможат да предложиме препораки за политиките во фискалната, социјалната сфера и на пазарот на труд, во насока на канализирање на голема количина на дознаки во Македонија во генерирање на работни места за младите.

 

Донатор: Партнерство за економски политики

Времетраење: 2013-2014 (1 година)