Овој проект има за цел да истражи како дознаките може да се користат за поддршка на претприемачките активности на невработените млади во домаќинства што примаат дознаки, во услови на глобална економска криза, затегнати кредитни услови, недостаток на капитал за финансирање и дисфункционален пазарот на трудот.

Ниското создавање работни места и високата невработеност се најважните проблеми на Македонија. Стапката на невработеност на младите од 55% останува упорно висока. Од друга страна, Македонија добива дознаки од миграцијата во износ од над 20% од БДП на годишно ниво. Нивната употреба, сепак, во голема мера останува непозната. Овој проект има за цел да истражи како дознаките може да се искористат за поддршка на претприемачките активности на невработените млади во домаќинствата што примаат дознаки, во услови на глобална економска криза, затегнати кредитни услови, недостаток на капитал за финансирање и дисфункционалност на пазарот на трудот. Ќе ја искористиме Анкетата за дознаки спроведена во септември / октомври 2012 година, да се ја истражиме веројатноста дека еден млад човек ќе влезе во само-вработување ако неговото / нејзиното домаќинство добива дознака. Предлагаме две техники: i) вкрстување според оценка на сличности, со цел да се најде слично, во карактеристики, домаќинство кое не добива дознаки и б) пристап на инструментални променливи, со цел да се земе предвид потенцијалната ендогеност на дознаките во однос на одлуката да се воспостави сопствената фирма. Очекуваме дека наодите ќе ни овозможат да предложиме препораки за политиките во фискалната, социјалната сфера и на пазарот на труд, во насока на канализирање на голема количина на дознаки во Македонија во генерирање на работни места за младите.

 

Донатор: Партнерство за економски политики

Времетраење: 2013-2014 (1 година)

 

Recommended Posts