Премостувачки мерки за ублажување на последиците од Ковид-19

Целта на проектот е да развие предлог мерки за ублажување на последиците од Ковид-19, како форма на операционализација на документот од Обединетите нации „Северна Македонија: Рамка на одговор на ООН на КОВИД-19 (CRF)“.

Клиент: УНДП

Времетраење: Јули – Ноември 2020

Оценка на ефектите од Ковид-19 врз сиромаштијата, со фокус врз најранливите категории граѓани

Целта на овој проект е да го процени ризикот од сиромаштија наметнат од Ковид-19 кризата, со посебен осврт кон групите најизложени на социјален ризик, и да ја подигне информираноста и свесноста за искористување на мерката за олеснет влез во системот на гарантирана минимална помош.

Специфични цели:

 1. Да изврши оценка/симулација на ефектот од Ковид-19 кризата врз сиромаштијата, со посебен осврт на сиромаштија по пол;
 2. Да изврши квалитативна оценка за ефектот од Ковид-19 кризата врз целните групи: Жените и младите во социјален ризик, неформалните работници, примателите на социјална помош и Ромите;
 3. Да ги оцени фискалните импликации од мерката за релаксирање на критериумите за стекнување гарантирана минимална помош;
 4. Да ја подигне информираноста и свесноста за олеснетиот влез во системот за гарантирана минимална помош;
 5. Да предложи мерки за политиките базирани на докази, со потенцијално потесно таргетирање на целните групи.

 

Донатор: Генерален секретаријат при Влада на РСМ

Времетраење: Јули-Декември 2020

 

Одговор на социо-економските ефекти од КОВИД-19 преку поддршка на ранливите групи на ниско-платени работници, работници кои се дел од неформалната економија и привремено вработени работници ОДГОВОР НА СОЦИО-ЕКО

Основна цел на проектот е намалување на социо-економските последици од кризата предизвикана од Ковид-19 врз ранливите категории работници.

 

Краткорочни цели на проектот вклучуваат:

 1. Да се измерат социо-економските ефекти од Ковид-кризата врз ранливите категории работници,
 2. Да се испитаат ставовите и искуствата на целните групи за социо-економските ефекти на кризата и искористеноста на владините мерки и помошти,
 3. Да им се помогне на креаторите на политиките да донесуваат информирани одлуки засновани врз докази, податоци и препораки, односно нови мерки и интервенции за ублажување на последиците од кризата врз ранливите категории работници,
 4. Да се зголемат капацитетите за застапување на локалните здруженија, со цел навремено и информирано застапување на ранливите категории работници пред носителите на политики,
 5. Да се зголеми јавната свест за социо-економските ефекти од кризата, расположливите мерки за справување со неа и потребата од воведување нови мерки и политики насочени кон овие категории работници.

 

Донатор: Фондација Отворено општество Македонија

Времетраење: Јули 2020 – Јуни 2021

 

Социоекономска проценка на средно- до долгорочните ефекти од Ковид-19 врз секторите сврзани со децата

Целта на проектот е да изврши квалитативна и квантитативна оценка на средно- до долгорочните ефекти од Ковид-19 врз секторите сврзани со децата, и тоа: социјална заштита, образование и здравствена заштита.

Анализата ќе изврши квантитативна симулација, преку користење микро-податоци, на ефектите од кризата врз детската сиромаштија и сврзани индикатори. Во посебен дел, анализата ќе се фокусира врз импликациите од и врз јавните финансии во однос на наведените сектори.

 

Клиент: УНИЦЕФ

Времетраење: Мај-Јуни 2020

 

Родова еднаквост на работното место: Мониторинг на локално ниво

Главната цел на проектот е промоција и поттикнување родова еднаквост и недискриминација при вработување и на работното место.

Краткорочните цели на проектот вклучуваат: 1) да се проценат ставовите на работодавачите за родовата нееднаквост и дискриминација при вработување и на работното место и механизмите за нивно спречување и заштита; 2) да се испитаат искуствата на работниците во врска со родовата нееднаквост и дискриминација и да се процени дали тие се сведуваат на изолирани случаи или се систематска појава; 3) да им помогне на креаторите на политиките да донесуваат информирани одлуки засновани врз докази, податоци и препораки; 4) да се поттикне социјален дијалог помеѓу клучните засегнати страни (работници, работодавци и носители на политики); 5) да се зголеми јавната свест за регулаторната рамка за заштита од родова нееднаквост и дискриминација при вработување и на работното место.

 

Донатор: Фондација отворено општество

Времетраење: ноември 2019 – мај 2020

 

Оценка на потребите од социјални услуги на општинско ниво

Целта на проектот е да изврши оценка на потребите од социјални услуги во сите 80 општини на територијата на Северна Македонија.

 

Клиент: Министерство за труд и социјална политика (Проект за подобрување на социјалните услуги)

Времетраење: Август – Ноември 2019

 

360o мониторинг на обезбедувањето социјални услуги на локално ниво: Искуства од општините Прилеп и Долнени

Општа цел на проектот е подобрување на испораката на социјалните услуги на локално ниво, преку зголемување на капацитетите на локалните засегнати страни и вклучување на граѓаните во овој процес, во општините Прилеп и Долнени.

Краткорочни цели на проектот се:

 1. Да го анализира и мониторира обезбедувањето социјални услуги од локалните јавни институции од сите аспекти (оттука, 360o мониторинг), со клучен акцент врз ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Прилеп.
 2. Да осознае во која мера обезбедувањето јавни услуги е потпомогнато од приватниот и граѓанскиот сектор.
 3. Да го процени степенот на соработка на локалните засегнати страни и јавните установи што испорачуваат социјални услуги.
 4. Да ги разбере перцепциите и искуствата на локалното население во однос на испораката на социјалните услуги.
 5. Да ги поттикне носителите на локални политики да донесуваат информирани одлуки базирани на докази.
 6. Да ги зајакне капацитетите на сите засегнати страни за поквалитетна испорака на социјални услуги.
 7. Да ја зголеми јавната свест за влијанието на социјалните услуги врз личната и општествената благосостојба.

 

Времетраење: Ноември 2018 – Март 2019

Донатор: Европска Унија преку Фондацијата Отворено Општество Македонија и Еуротинк

 

Анализа на средствата наменети за политики и програми поврзани со децата во Буџетот на Република Македонија

Целта на овој проект е да обезбеди сеопфатен преглед на политиките и програмите поврзани со децата во Македонија и финансиски средства наменети за нив од страна на Владата на Република Македонија, во два меѓусебно зајакнувачки програмски домени: квалитетот на животот (социјалните политики) и образованието.

 

Донатор: УНИЦЕФ

Период: Јуни – Декември 2018

 

Социјалниот столб на европската интеграција на Западниот Балкан

Овој проект има намера да иницира платформа за политиките која се занимава со прашањата на социјалната држава за зајакнување на кохезијата, стабилноста и растот во Западен Балкан и неговите одржливи европски перспективи.

Специфичната цел е да се поддржи ефикасно регионално застапување за прашања од суштинска важност за областа на социјалната држава, преку долгорочна регионална соработка и учење од искуството на ЕУ, како предуслови за инклузивно креирање политики базирани на докази.

 

Времетраење: Јануари-Декември 2018 година

Донатор: Европски фонд за Балканот

Партнери во проектот: Центар за социјална политика – Белград, Центар за економско-социјална анализа – Тирана