Целта на проектот е да изврши квалитативна и квантитативна оценка на средно- до долгорочните ефекти од Ковид-19 врз секторите сврзани со децата, и тоа: социјална заштита, образование и здравствена заштита.

Анализата ќе изврши квантитативна симулација, преку користење микро-податоци, на ефектите од кризата врз детската сиромаштија и сврзани индикатори. Во посебен дел, анализата ќе се фокусира врз импликациите од и врз јавните финансии во однос на наведените сектори.

 

Клиент: УНИЦЕФ

Времетраење: Мај-Јуни 2020

 

Recommended Posts