ВЕБИНАРИ

Целта на вебинарите е да поттикне информирање и вклученост помеѓу таргет групите. Со пандемијата од Ковид-19, користењето на вебинарите стана почесто и овозможи да се допре до поширок круг чинители од целите групи.

Вебинар “Мерење на ефектите од државната помош: Примерот на владиниот План за економски раст“ – видео

15 април 2021, Скопје

Вебинар “Пазарните дисторзии од државната помош“ – видео

4 март 2021, Скопје

Вебинар “Поим за државна помош и усогласеност на македонското законодавство со EU Acquis“ – видео

25 февруари 2021, Скопје

Вебинар “Преговори за членство во ЕУ – Поглавје 8: Политика на конкуренција“ – видео

4 февруари 2021, Скопје

Вебинар “Државна помош: Практики во Северна Македонија” – видео

27 јануари 2021, Скопје