⚠️ Вториот домашен ризик за инфлацијата е каков #притисок ќе претставуваат општиот пораст на платите и пензиите врз цените. Усогласувањето со трошоците на животот е во ред, тоа само ја зачувува реалната куповна моќ на примателите, но секое зголемување над тоа е ризик во инфлаторно окружување. Легитимно е тоа што го бараат синдикатите дека платите треба значајно да пораснат, и јас со тоа се #согласувам, но на долг рок повеќе плата доаѓа со повеќе #работа и со поголеми #вештини, односно сето тоа ја дефинира #продуктивноста на трудот. Ние патиме од хронично ниска продуктивност на трудот и тоа е главна детерминанта на растот на платите. Да немаме дилема дека секој раст на платите кој го надминува растот на продуктивноста, на долг рок ќе влијае само врз #цените, па со тоа во реални големини животниот стандард и нема да се подобри.

 

Повеќе: https://www.youtube.com/watch?v=G2coqh0KeeY

Recommended Posts