ОРГАНИЗАЦИСКА СТРУКТУРА

Извор: Статут од Finance Think и Правилник за систематизација на работните места во Finance Think.