ОРГАНИЗАЦИСКА СТРУКТУРА

Organizaciska struktura

Извор: Правилник за систематизација на работните места во Finance Think.