ОРГАНИЗАЦИСКА СТРУКТУРА

Извор: Правилник за систематизација на работните места во Finance Think.