⚠ На крајот од 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣, поглед врз две #меѓународни рангирања со независна оценка на нашата работа.
1️⃣ Според Вебометрикс, Finance Think е четврторангиран #истражувачки центар во Северна Македонија, единствениот #економски истражувачки центар на ова рангирање, по Македонската академија на науките и уметностите, Институтот за земјотресно инженерство при УКИМ и Институтот за општествени и хуманистички науки Скопје ⏩ bit.ly/3TyVlaV
2️⃣ Според ИДЕАС/Репек при Федералната банка од Ст. Луис – САД, Finance Think е треторангирана институција во групата ‘економски #факултети и #институти’, по Економскиот факултет при УКИМ и Факултетот за бизнис економија при УАКС ⏩ bit.ly/3RKs1N0
#ЕкономскоИстражување #рангирање #FinanceThink

Recommended Posts