Нашите Благица Петрески и Деспина Туманоска, и членот на Советодавниот одбор Хорхе Давалос, објавија научен труд во меѓународното рецензирано списание Eastern European Economics (импакт фактор на Web of science 0.854).

Recommended Posts