Повеќе сегменти од нашата работа, генерално сврзни со пазарот на труд, се нашироко цитирани во Националната стратегијата за вработување 2021-27, којашто штотуку беше усвоена од надлежните институции.

Стратегијата е достапна на сајтот на Министерството за труд и социјална политика: https://www.mtsp.gov.mk/dokumenti.nspx

Recommended Posts