Дел од наодите од нашата неодамнешна Студија за политиките #34: Мерење на економските ефекти од државната помош доделена на приватни претпријатија во Северна Македонија: Случајот на владиниот План за економски раст (bit.ly/3ycc2Md) без презентирани на 55. Годишни средби на Канадската економска асоцијација (онлајн, 3-5 јуни 2021) од еден од авторите, проф. Марјан Петрески.

Повеќе за 55th Annual Conference of the Canadian Economics Association: economics.ca/cpages/cea2021

Recommended Posts