Нашето истражување за пензиската реформа од 2018 година, кое беше прифатено за објава во меѓународното списание 📚 Journal of Pension Economics & Finance, доби том 20 и јануарски број 1 од 2021, стр.49-66.
JPEF има импакт фактор од 1.261 на Web of science
.

Recommended Posts