Со презентацијата на истражувањето “Трансмисиски механизам од управувањето со јавните финансии до (подобри) здравствени и образовни исходи во Западен Балкан“, нашата Blagica Beba Petreski го заокружи престојот на University of Illinois Chicago, во рамки на The Fulbright Program поддржана од U.S. Embassy North Macedonia.

Recommended Posts