Finance Think во соработка со Меѓународната организација на трудот ја спроведоа регионалната работилница “Размена на знаење за движењето на работната сила и сезонската работа: Адресирање на непријавена работа”. Работилницата е дел од регионалниот проект на ЕСАП 2, поддржан од ЕУ.

Recommended Posts